Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

04/09/2020, 14:53

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh, nhằm phát huy sức mạnh toàn dân tộc để bảo vệ Tổ quốc là luận điểm cách mạng, khoa học, xuyên suốt của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bản chất của nền QPTD nước ta là hòa bình, tự vệ, không chỉ đấu tranh chống ngoại xâm mà còn đấu tranh chống nội xâm, nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị để phát triển đất nước; tạo tiềm lực quốc phòng đủ mạnh trong thời bình, sẵn sàng chuyển thành tiềm lực quốc phòng bảo vệ Tổ quốc khi chiến tranh xảy ra.

Kế thừa truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước của dân tộc, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền QPTD, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chủ trương xây dựng nền quốc phòng “toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và ngày càng hiện đại”. Chủ trương đó được thể hiện nhất quán trong nhiều văn kiện của Đảng; đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết chỉ rõ: “Củng cố vững chắc nền QPTD và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) vững mạnh, có sức chiến đấu cao” [1]. Luật Quốc phòng năm 2018, xác định: “Nền QPTD là sức mạnh quốc phòng của đất nước, được xây dựng trên nền tảng chính trị, tinh thần, nhân lực, vật lực, tài chính mang tính chất toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự cường” [2].
 
Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam luôn quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nền QPTD. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, với chủ trương huy động sức mạnh toàn dân cho kháng chiến, BTTM đã hoàn thành tốt chức năng tham mưu chiến lược, cùng cấp trên chỉ đạo thành công việc tổ chức xây dựng lực lượng trong suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến. Mặc dù đất nước ta còn nghèo, kẻ thù có sức mạnh cả về kinh tế và quân sự, nhưng ta đã huy động được sức dân, huy động mọi tiềm lực cho sự nghiệp kháng chiến, trong đó, cốt lõi là tổ chức, xây dựng phát triển LLVT gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích. Nhờ thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, các LLVT ta không ngừng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng và quy mô, vũ khí, trang bị và trình độ tác chiến, đáp ứng được yêu cầu của cuộc kháng chiến; xây dựng được thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc, rộng khắp, tiến hành chiến tranh du kích kết hợp với chiến tranh chính quy giành thắng lợi từng bước, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi hoàn toàn.
 
Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, quán triệt chủ trương Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (9/1960): “xây dựng kinh tế, phải thấu suốt nhiệm vụ phục vụ quốc phòng, cũng như trong củng cố quốc phòng phải khéo sắp xếp cho ăn khớp với công cuộc xây dựng kinh tế” [3], BTTM đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu với Đảng, Nhà nước đẩy mạnh xây dựng LLVT nhân dân, phát huy sức mạnh của toàn dân bảo vệ miền Bắc XHCN, sẵn sàng đưa các đơn vị chủ lực vào miền Nam chiến đấu; tổ chức chi viện đắc lực cho tiền tuyến với khối lượng ngày càng lớn trong điều kiện địch đánh phá ác liệt; tổ chức chuẩn bị chiến trường, xây dựng thế trận cho tác chiến tập trung với quy mô ngày càng lớn; xây dựng các phương án tác chiến chiến lược, mở một số tuyến đường vận chuyển chiến lược bảo đảm chi viện kịp thời sức người, sức của cho cách mạng miền Nam; sẵn sàng đối phó thắng lợi trước sự leo thang phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ.
 
Thực hiện quyết tâm chiến lược của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, BTTM đã tham mưu nhiều quyết sách chiến lược đúng đắn, đồng thời, trực tiếp chuẩn bị kế hoạch, quyết tâm chiến lược, lực lượng, thế trận chiến lược cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Thắng lợi của dân tộc Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược thể hiện tài thao lược của BTTM trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu chiến lược giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước xây dựng nền QPTD, phát huy sức mạnh toàn dân tộc để đánh bại hai tên đế quốc đầu sỏ trong thế kỷ XX.
 
Bước vào giai đoạn cách mạng mới cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, BTTM đã triển khai nghiên cứu, đề xuất với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị xây dựng kế hoạch tổ chức, điều chỉnh thế bố trí chiến lược phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Để xây dựng nền QPTD vững mạnh, BTTM luôn chú trọng xây dựng: Tiềm lực chính trị, tinh thần, trong đó tập trung xây dựng tổ chức đảng các cấp trong sạch vững mạnh; kiện toàn đội ngũ cán bộ tham mưu chiến lược vững mạnh về mọi mặt; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và ý thức quốc phòng cho cán bộ, chiến sĩ. Về tiềm lực quân sự, coi trọng nhiệm vụ tham mưu xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Cùng với đó, BTTM thường xuyên coi trọng công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng Dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp; xây dựng lực lượng dự bị động viên thực sự hùng hậu và có chất lượng ngày càng cao trên từng khu vực, địa bàn và cả nước; đồng thời gắn với xây dựng tiềm lực kinh tế, văn hóa, xã hội và khoa học, công nghệ… bảo đảm vững chắc sẵn sàng chuyển thành thực lực quốc phòng bảo vệ Tổ quốc.
 
Để tăng cường xây dựng nền QPTD, nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội, BTTM đã tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách điều chỉnh lực lượng, tinh giản về tổ chức biên chế, theo hướng tinh, gọn, mạnh, xây dựng lực lượng chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại làm nòng cốt bảo vệ Tổ quốc. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Nhà nước giúp Đảng, Nhà nước, Chính phủ ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, luật, nghị định, đặc biệt: Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 22/12/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về việc tổ chức QĐND Việt Nam đến năm 2015; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Luật Quốc phòng sửa đổi năm 2018; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Nghị định số 152/2007/NĐ-CP, ngày 10/10/2007; Nghị định 21/2019/NĐ-CP, ngày 22/2/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ (KVPT)… Qua đó đã khẳng định rõ vai trò tham mưu chiến lược của BTTM, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài trong xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.
 
Với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược, đòi hỏi BTTM phải không ngừng nâng cao chất lượng công tác, kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ để xây dựng QĐND Việt Nam ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, ngang tầm nhiệm vụ. Theo đó, tích cực sắp xếp, điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “tiêu biểu, mẫu mực”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện, SSCĐ, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện, diễn tập; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, địa bàn hoạt động, đối tượng tác chiến, phù hợp với tổ chức biên chế, sự phát triển của vũ khí, trang bị kỹ thuật và yêu cầu tác chiến trong điều kiện chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao. Tập trung chú trọng tạo sự chuyển biến về chất lượng huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị thế hệ mới, hiện đại; huấn luyện, diễn tập tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng, diễn tập đối kháng trong các môi trường và tác chiến KVPT trên phạm vi cả nước; quy hoạch thế bố trí chiến lược và điều chỉnh lực lượng; hoạch định nội dung xây dựng hậu phương chiến lược, xây dựng tiềm lực quốc phòng, gắn kết chặt chẽ các mặt quân sự, quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chiến lược trong thời kỳ mới.
 
Trong xây dựng nền QPTD, BTTM luôn chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo chính xác tình hình, tình huống có thể xảy ra; kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước có chiến lược, sách lược linh hoạt, đúng đắn, phù hợp, chủ động giải quyết các vấn đề nhạy cảm, tình huống phức tạp, ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ. Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền QPTD ngày càng vững chắc. Trong đó, đẩy mạnh xây dựng KVPT quân khu, KVPT tỉnh, thành phố vững chắc; xây dựng LLVT ba thứ quân vững mạnh; xây dựng tiềm lực, thế trận KVPT, trọng tâm là ở các địa bàn chiến lược, địa bàn trọng điểm; làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ vùng biển, vùng trời, biên giới, hải đảo; nghiên cứu, hình thành phương án tác chiến đối với chiến tranh công nghệ cao, tác chiến điện tử, tác chiến không gian mạng, chiến tranh vũ trụ…; xây dựng và hoàn thiện kế hoạch, phương án tác chiến, chủ động phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh, không để bất ngờ về chiến lược. Xây dựng phương án làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, tăng cường sức mạnh quốc phòng, nâng cao khả năng phòng thủ đất nước, sẵn sàng đánh bại mọi mưu đồ chiến tranh xâm lược; xây dựng các phương án tác chiến chiến lược về bảo vệ Tổ quốc.
 
Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, trong thời gian tới, BTTM cần phát huy tốt hơn nữa vai trò là lực lượng nòng cốt trong tham mưu, chỉ đạo xây dựng nền QPTD vững mạnh, trong đó chú trọng thực hiện tốt các nội dung sau:
 
Thứ nhất, quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền QPTD, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền QPTD vững mạnh
 
Trước tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo; hình thái chiến tranh có sự thay đổi, phát triển mới, để kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền QPTD, BTTM tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện có hiệu quả quan điểm, đường lối, mục tiêu, yêu cầu, nội dung, giải pháp xây dựng nền QPTD của Đảng, kịp thời bổ sung những nội dung, biện pháp mới, phù hợp với sự phát triển của thực tiễn, để chủ động bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”.
 
Tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược Quân sự, Chiến lược Quốc phòng, sẵn sàng chống chiến tranh xâm lược; quán triệt đường lối độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; kiên trì chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; xây dựng, củng cố quan hệ, lòng tin đối với với các nước, nhất là các đối tác chiến lược, tạo thế để bảo vệ, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Kịp thời tham mưu trong hoạch định chủ trương, đường lối xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD vững chắc; tham mưu đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn trong xây dựng, huy động các tiềm lực, nhất là tiềm lực kinh tế; sẵn sàng đánh thắng mọi hình thái chiến tranh xâm lược nếu xảy ra.
 
Đẩy mạnh nghiên cứu, từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng nền QPTD theo đúng các nội dung được xác định trong Luật Quốc phòng năm 2018. Đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về xây dựng phát triển về nghệ thuật quân sự Việt Nam; phương châm xây dựng nền QPTD làm cơ sở để tham mưu, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, hiệu quả ở từng địa bàn, đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm của cơ quan tham mưu chiến lược công tác quân sự, quốc phòng nhằm cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành sức mạnh vật chất trong xây dựng nền QPTD.
 
Thứ hai, nghiên cứu, dự báo đúng tình hình, tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều giải pháp hiệu quả nhằm củng cố, phát triển nền QPTD
 
Công tác nghiên cứu dự báo, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về quốc phòng, quân sự là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, liên quan đến vận mệnh của đất nước, của dân tộc, của Đảng; là lĩnh vực đặc thù, có tính cơ mật cao, đòi hỏi cần giải quyết đồng bộ, nhanh chóng, kịp thời, chính xác các vấn đề chiến lược về mục tiêu, nội dung, tính chất, nhiệm vụ liên quan đến quân đội. Nghiên cứu dự báo nhận định, đánh giá đúng tình hình, xác định đúng đối tượng, đối tác của cách mạng Việt Nam là nội dung quan trọng để xác định phương án, đối sách phù hợp, xử lý các tình huống diễn ra không bị động, bất ngờ, nhất là củng cố, xây dựng thế trận, lực lượng, tiềm lực nhằm củng cố, xây dựng nền QPTD vững chắc trên tuyến ven biển và biển, biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc, môi trường tác chiến vũ trụ, không gian mạng và tác chiến điện tử.
 
Các cơ quan tham mưu chiến lược BTTM cần chủ động phối hợp, nắm chắc tình hình, nhận định và đánh giá, dự báo sớm, sát, đúng các tình huống chiến lược ở địa bàn chiến lược, trọng yếu, phức tạp, kịp thời báo cáo, đề xuất để Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương đường lối xử lý thắng lợi mọi tình huống. Nghiên cứu dự báo và tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân đội thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền QPTD; xây dựng Quân đội có chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao; điều chỉnh bố trí lực lượng chiến lược; kết hợp kinh tế với quốc phòng, xây dựng khu kinh tế - quốc phòng; tham mưu chỉ đạo coi trọng việc ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến, hiện đại, đặc biệt là thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 vào sửa chữa, cải tiến, chế tạo các loại vũ khí, trang bị để phục vụ cho quốc phòng.
 
Trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng KVPT, chủ động tham mưu thực hiện tốt Nghị định 21/2019/NĐ-CP; tập trung chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa thế trận KVPT trên các hướng chiến lược và cả nước; chuẩn bị đầy đủ các phương án động viên nhân lực, vật lực, các kế hoạch bảo đảm nhu cầu của chiến tranh; thường xuyên điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến, điều chỉnh thế bố trí chiến lược của các lực lượng, ưu tiên hướng phòng thủ chủ yếu, quan trọng, gắn với điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch phòng thủ dân sự, đáp ứng yêu cầu phòng thủ đất nước trong tình hình mới. Đồng thời, chú trọng các phương án chống gây rối, bạo loạn, khủng bố; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời, chính xác, dứt điểm mọi tình huống không để bị động, bất ngờ.
 
Thứ ba, phối hợp với các cơ quan, ban ngành địa phương xây dựng cơ quan BTTM phát triển toàn diện, đầy đủ năng lực, trí tuệ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
 
Phát huy truyền thống và những thành tựu, kết quả đã đạt được, BTTM cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy các cấp để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Tập trung mọi nguồn lực xây dựng “thế trận QPTD gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân” [4]. Tăng cường phối hợp giữa LLVT với cấp ủy, chính quyền các cấp và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong KVPT trên từng địa bàn, hướng chiến lược một cách hợp lý trên cơ sở gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội gắn với quốc phòng, an ninh. Chú trọng xây dựng, củng cố lực lượng quốc phòng, an ninh trong các cơ quan, ban, ngành, địa phương và các tổ chức doanh nghiệp… nhằm đáp ứng yêu cầu quốc phòng trong mọi tình huống.
 
Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện tốt công tác dân vận, chú trọng “xây dựng thế trận lòng dân, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân” [5], chỉ đạo các đội công tác chuyên trách tăng cường xây dựng cơ sở trên các địa bàn trọng điểm hoạt động có hiệu quả. Tăng cường xây dựng tiềm lực, củng cố thế trận QPTD, gắn thế trận QPTD với thế trận an ninh nhân dân, tổ chức tốt hệ thống phòng thủ dân sự, xây dựng cơ quan BTTM phát triển toàn diện, có đủ năng lực, trí tuệ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Không ngừng tập trung chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu giàu tâm huyết, có năng lực tư duy, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn ở tầm chiến lược, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; kết hợp huấn luyện với đào tạo, xây dựng nền nếp chính quy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “tiêu biểu, mẫu mực” thực hiện tốt năm kỷ luật, kỷ cương 2020. Tăng cường nghiên cứu, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thực hiện nghiêm túc chủ động tinh giản về tổ chức, biên chế, lực lượng, đồng thời thành lập các lực lượng mới, cần thiết theo yêu cầu, nhiệm vụ; quản lý chặt chẽ nguồn dự bị động viên và các nguồn lực khác sẵn sàng thực hiện lệnh động viên và hỗ trợ, bảo đảm đủ khả năng cho các lực lượng xử lý tốt mọi tình huống.
 
Thứ tư, nâng cao hiệu quả đối ngoại quốc phòng, hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ mọi tiềm lực xây dựng nền QPTD
 
Đối ngoại quốc phòng là nội dung quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng nền QPTD, nhằm phát huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, tạo sức mạnh tổng hợp - nền tảng vững chắc để thực hiện kế sách bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”. Trước hết, để thực hiện tốt nội dung này, BTTM tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 10/4/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về hội nhập quốc tế; Nghị quyết 806-NQ/QUTW, ngày 31/12/2013 của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
 
Các cơ quan chức năng BTTM chủ động nắm vững tình hình, tham mưu, đề xuất nội dung phối hợp, nhất là trong các tình huống phức tạp, đột xuất; tăng cường phối hợp trong nghiên cứu và xây dựng các biện pháp, đối sách chuẩn bị ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về đối ngoại quốc phòng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ với nỗ lực, quyết tâm cao, toàn diện, đồng bộ, góp phần hoàn thành các nội dung hợp tác quốc tế trong xây dựng nền QPTD. Chủ động nghiên cứu, làm tốt công tác tham mưu về chủ trương, nội dung đối ngoại quốc phòng, hợp tác quốc tế bảo đảm hiệu quả, phù hợp. Đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ này, cần năng động, nhạy bén, nắm bắt, đánh giá, dự báo chính xác tình hình quốc tế, khu vực nhất là các vấn đề liên quan đến công tác quốc phòng của Việt Nam; đồng thời, tích cực nghiên cứu hệ thống luật pháp quốc tế; không ngừng phấn đấu, nâng cao phẩm chất, năng lực, đặc biệt là phẩm chất đạo đức, tư tưởng, chính trị.
 
Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, củng cố lực lượng bảo vệ an ninh trong các hoạt động đối ngoại, thường xuyên kiểm tra, giám sát, bảo vệ bí mật quân sự, bí mật quốc gia, ngăn ngừa các hành động lợi dụng hội nhập quốc tế về quốc phòng để móc nối, phá hoại. Chủ động, kịp thời phát hiện, đấu tranh với những quan điểm sai trái, luận điểm xuyên tạc của các thế lực thù địch trong quá trình hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, xây dựng nền QPTD vững mạnh.
 
BTTM là cơ quan tham mưu chiến lược giúp Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, đề ra các kế hoạch chiến lược về xây dựng nền QPTD, nhằm chủ động bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”. Để tiếp tục hoàn thành vai trò trọng trách đó, trong thời gian tới, đòi hỏi BTTM tiếp tục quán triệt sâu sắc tình hình, nhiệm vụ của cách mạng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước; coi trọng xây dựng cơ quan tham mưu chiến lược vững mạnh toàn diện, tiếp tục nghiên cứu dự báo, nắm chắc, nhận định, đánh giá đúng tình hình; kịp thời bổ sung hoàn thiện Chiến lược Quân sự, Chiến lược Quốc phòng và hệ thống văn bản qui phạm pháp luật đối với nhiệm vụ xây dựng nền QPTD; không ngừng đẩy mạnh xây dựng tiềm lực quốc phòng; tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh, xây dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp của QĐND Việt Nam, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.


[1] - Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tr.8.
 
[2] - Luật Quốc phòng 2018, Nxb QĐND, H, 2018, tr.14.
 
[3] - Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 21, Nxb CTQG, H, 2002, tr.535.
 
[4] - Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, H, 2016, tr.146
 
[5] - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Sđd, tr.149.
 
Trung tướng Nguyễn Tân Cương
Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng