Các nhà trường quân đội chấp hành đúng dự toán ngân sách

04/04/2019, 14:31

Ngày 3-4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức Hội nghị quyết toán ngân sách và tổng kết công tác tài chính năm 2018 khối học viện, nhà trường trực thuộc BQP. Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thượng tướng Trần Đơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2018, các đơn vị đã thực hiện phân bổ, giao dự toán ngân sách đúng quy trình, thực hiện công khai tài chính theo đúng quy định của bộ tại Thông tư số 156/2005/TT-BQP ngày 11-10-2005, Thông tư số 157/2005/TT-BQP ngày 12-10-2005 của BQP về công khai tài chính, công khai phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Thực hiện lập dự toán ngân sách năm, cơ bản bao quát hết các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất được bộ giao, chấp hành tốt dự toán ngân sách và chấp hành nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng BQP tại Quyết định số 5580/QĐ-BQP ngày 10-12-2017 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách quốc phòng năm 2018. Các học viện, nhà trường đã bảo đảm đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, bảo đảm kinh phí cho huấn luyện, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học theo đúng kế hoạch; bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, những đề tài nghiên cứu khoa học các cấp đúng tiến độ, đúng kế hoạch. Các học viện, nhà trường đã thực hiện chi ngân sách cơ bản chấp hành đúng dự toán và nội dung mục lục ngân sách được giao, trong đó có một số nội dung chi vượt dự toán ngân sách chủ yếu là các khoản đơn vị thực chi theo chế độ, tiêu chuẩn định mức quy định. Các khoản chi đều bảo đảm hợp lệ, hợp pháp và được lưu trữ đầy đủ…
 
Kết luận hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của 9 học viện, nhà trường và cơ quan Cục Tài chính trong năm 2018; đồng thời, nhấn mạnh: Năm 2019 tập trung quán triệt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1-1-2019 “Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019” của Chính phủ, các chủ trương của Chính phủ; bảo đảm ngân sách, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, thứ tự ưu tiên, tránh dàn trải. Trên cơ sở dự toán thu chi ngân sách bảo đảm cho các nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, ưu tiên nhiệm vụ trọng tâm nhưng phải bảo đảm đúng nguyên tắc tài chính. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính mới trong quân đội, giữ vững kỷ cương, kỷ luật tài chính, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm. Cần tập trung chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ tài chính các cấp có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn giỏi gắn với Phong trào “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”.

Nguồn: PHẠM VĂN BẰNG

Tin tức khác