Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ về lĩnh vực bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường

14/08/2020, 13:48

Ngày 11/8/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1756/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thứ nhất, 06 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành gồm: 03 TTHC cấp Trung ương (Chấp thuận miễn kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; Thẩm định hồ sơ đề nghị đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ; Cấp giấy phép khai thác loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ); 03 TTHC cấp tỉnh (Cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học;…).
 
Thứ hai, 22 TTHC được sửa đổi, bổ sung gồm: 15 TTHC cấp Trung ương (Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; Cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại;…); 06 TTHC cấp tỉnh (Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường;…); 01 TTHC cấp huyện.
 
Thứ ba, 26 TTHC bị bãi bỏ gồm: 11 TTHC cấp Trung ương; 09 TTHC cấp tỉnh; 01 TTHC cấp huyện; 04 TTHC cấp xã; 01 TTHC thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp.
 
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông tin chi tiết xem File đính kèm).

QUANG SƠN