Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội nhiệm kỳ 2022-2027

01/06/2022, 06:44

Sáng 31/5, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027. Tới dự, có Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng.

Thượng tướng Vũ Hải Sản tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả hoạt động giai đoạn 2016-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành và báo cáo của Ban Kiểm tra. Đại hội đã thảo luận về các văn kiện của đại hội và thông qua Điều lệ Hiệp hội (sửa đổi, bổ sung).
 
Đại hội đã thông qua Đề án nhân sự, bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra nhiệm kỳ mới; thông qua Nghị quyết đại hội.
 
Phát biểu ý kiến tại đại hội, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Vũ Hải Sản nêu rõ, Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội đã luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ; giữ vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp hội viên với các cơ quan chức năng.
 
Hiệp hội đã cập nhật và cung cấp cho các hội viên thông tin về chính sách, pháp luật và chủ trương của Đảng, Nhà nước liên quan lĩnh vực hoạt động của hội viên và doanh nghiệp; tham gia góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hội viên và các doanh nghiệp.
 
Cùng với đó, Hiệp hội đã hỗ trợ hội viên mở rộng và phát triển sản xuất, kinh doanh, xúc tiến đầu tư, thương mại, dịch vụ, hợp tác quốc tế, cung cấp thông tin; tổ chức giao lưu, đối thoại giữa lãnh đạo Nhà nước, chuyên gia kinh tế với các doanh nghiệp, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hội viên…
 
Đồng chí nhấn mạnh, với chức năng là đội quân lao động sản xuất, các doanh nghiệp quân đội đã tranh thủ mọi nguồn lực thực hiện tốt nhiệm vụ kết hợp quốc phòng với phát triển kinh tế-xã hội và phát triển kinh tế-xã hội gắn thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; tạo nhiều sản phẩm, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của đất nước.
 
Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới đất nước, các doanh nghiệp quân đội đã phát huy tốt tinh thần tự lực, đổi mới, sáng tạo; một số doanh nghiệp đã giữ vị trí quan trọng trong từng lĩnh vực, góp phần dẫn dắt nền kinh tế đất nước, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng vạn lao động. Một số doanh nghiệp đã chủ động phát triển đầu tư thị trường ngoài nước, bước đầu đạt kết quả tích cực.
 
Thượng tướng Vũ Hải Sản đề nghị, thời gian tới, Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội đẩy mạnh liên kế giữa các doanh nghiệp, doanh nhân quân đội; hỗ trợ nhau tạo thành sức mạnh chung để cùng phát triển.
 
Hiệp hội cần đa dạng hóa hình thức hỗ trợ các doanh nghiệp quân đội đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng và tiêu thụ sản phẩm trong, ngoài nước; xây dựng và phát triển thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập tốt kinh tế quốc tế, phát triển thực sự bền vững.
 
Hiệp hội cũng cần nâng cao vai trò là một kênh phản biện xã hội về các chính sách phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời là cầu nối, phản ánh kịp thời nguyện vọng, kinh nghiệm của các doanh nghiệp quân đội đến cơ quan đại diện chủ sở hữu và các cơ quan chức năng liên quan, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển.

LÊ TÚ