Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 3 triển khai hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng

20/06/2018, 10:01

Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 520-NQ/QUTW ngày 25/9/2012 của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ sản xuất xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng, hơn 5 năm qua, Đảng ủy, BTL Quân khu 3 và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, doanh nghiệp đã quán triệt sâu sắc nghị quyết; chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đơn vị luôn chấp hành đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, phát huy tốt nội lực, khai thác có hiệu quả các nguồn lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, kết hợp lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân địa phương, đảm bảo an sinh xã hội...

Cán bộ, nhân viên Lâm trường 156/Đoàn KTQP 327 cải tạo ao nuôi cá nước ngọt cho bà con nhân dân. Ảnh: Mạnh Hải

Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 520-NQ/QUTW ngày 25/9/2012 của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ sản xuất xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng, hơn 5 năm qua, Đảng ủy, BTL Quân khu 3 và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, doanh nghiệp đã quán triệt sâu sắc nghị quyết; chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đơn vị luôn chấp hành đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, phát huy tốt nội lực, khai thác có hiệu quả các nguồn lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, kết hợp lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân địa phương, đảm bảo an sinh xã hội...

Đảng ủy, BTL Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng, ban hành các văn bản, lãnh đạo, chỉ đạo, quy chế, quy định, phù hợp với nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. Cùng với đó, cơ quan chức năng các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy ban hành các văn bản quản lý cho từng loại hình làm kinh tế và lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức các hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế ở các đơn vị; duy trì nghiêm chế độ thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn... Nhờ đó, đã kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Thường xuyên quan tâm làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực lãnh đạo, quản lý kinh tế. Nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng đã đạt được những kết quả tích cực, thể hiện trên các mặt cơ bản sau:

Thứ nhất, Đảng ủy BTL Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch các Khu  Kinh tế - quốc phòng (KTQP) đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Chỉ đạo Đoàn KTQP 327 bám sát mục tiêu xây dựng Khu KTQP, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi; đồng thời đẩy mạnh thực hiện chương trình 12 Quân dân y, phong trào Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Dự án 174 - đưa trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu KTQP; về phương pháp, cách thức hoạt động giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, giữ vững an ninh - quốc phòng trên tuyến biên giới(1).

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án, các công trình trong khu KTQP bảo đảm thời gian, có chất lượng khá tốt, đồng thời thẩm định, phê duyệt quyết toán đối với các dự án đã hoàn thành, bảo đảm đúng quy định. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương khai thác nguồn vốn thực hiện các dự án chương trình mục tiêu quốc gia; triển khai các mô hình hỗ trợ sản xuất, ổn định dân cư, xây dựng nếp sống mới ở các Khu KTQP và tổ chức di giãn dân lên dọc tuyến biên giới, tạo thành cụm dân cư mới, xóa được các điểm trắng dân cư; đồng thời phối hợp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng cơ sở chính trị địa phương.

Bộ CHQS các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Đoàn 500, Đoàn KTQP 327; Kho K76, Kho K84/CKT... đã tích cực tham gia chăm sóc và bảo vệ rừng phòng hộ, rừng sản xuất, xây dựng hạ tầng nuôi trồng thủy sản, quai đê lấn biển, góp phần phát triển kinh tế địa phương, bảo vệ môi trường(2).

Thứ hai, Đảng ủy - BTL Quân khu đã lãnh đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt và thực hiện tốt công tác dân vận, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”. Từ năm 2012 đến nay, cán bộ, chiến sỹ LLVT Quân khu đã tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo 8,147 tỷ đồng, xây dựng 155 nhà đồng đội kinh phí 9,81 tỷ đồng; xây 453 nhà chính sách, với kinh phí 30,35 tỷ đồng; tham gia hỗ trợ hàng trăm nghìn ngày công phát triển kinh tế, hàng nghìn lượt phương tiện phục vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; làm 1.463km làm đường nông thôn; 1.776km kênh mương nội đồng; sửa chữa, nâng cấp 124 phòng học, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, cấp phát giống vốn, công cụ sản xuất; tổ chức khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho 104.207 lượt người, kinh phí 8,9 tỷ đồng... Những việc làm trên đã góp phần nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Thứ ba, Đảng ủy - Bộ tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp của Quân khu sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh (SXKD), kết hợp tốt nhiệm vụ SXKD với nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Trong đó, Công ty TNHH MTV Duyên Hải đã kiện toàn ổn định tổ chức, biên chế hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con; mở mới nhiều ngành nghề SXKD có lợi nhuận cao, khôi phục ngành nghề truyền thống, bỏ những ngành kinh doanh không hiệu quả; làm tốt công tác tuyển dụng nguồn nhân lực có tay nghề, nâng cao chất lượng SXKD và quản trị doanh nghiệp. Tổ chức SXKD hiệu quả, đúng pháp luật, đúng quy định của quốc phòng và Quân khu, giữ được tốc độ tăng trưởng khá, bảo toàn vốn nhà nước, duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động. Các công ty cổ phần 3/2, quá trình SXKD gặp nhiều khó khăn, nhưng đã có nhiều cố gắng, tích cực tìm kiếm việc làm phù hợp, duy trì được hoạt động SXKD, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Thứ tư, lãnh đạo, chỉ đạo khối nhà trường, đơn vị dự toán có thu và đơn vị thường trực bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phát huy tốt tiềm năng thế mạnh của từng đơn vị.

Các trường nghề đã không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề, tư vấn nghề...; đã chủ động liên kết với các trường trong và ngoài Quân đội đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ và các đối tượng khác trên địa bàn, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các quy định của Bộ quốc phòng và Quân khu.

Đối với các đơn vị dự toán có thu, đã kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng với xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội (KTXH); phát huy tốt tiềm năng thế mạnh, nguồn nhân lực, trang thiết bị lao động, sản xuất và các hoạt động dịch vụ kết hợp mang lại hiệu quả thiết thực, vừa rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, nhân viên vừa tạo ra nguồn thu để xây dựng đơn vị và nâng cao đời sống bộ đội, bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Bộ CHQS các tỉnh, thành phố và các đơn vị khối thường trực đã tổ chức quy hoạch, xây dựng đề án và tổ chức triển khai thực hiện mô hình khu tăng gia tập trung. Tích cực, chủ động mở rộng diện tích, đa dạng các loại cây trồng, vật nuôi, trồng xen canh gối vụ, áp dụng công nghệ, kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong chăn nuôi, trồng trọt, chế biến, tiếp phẩm tập trung, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ bản đủ nhu cầu về thực phẩm thường xuyên và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đột xuất của đơn vị. Bộ CHQS các tỉnh, thành phố đã triển khai xây dựng 5/9 trại tăng gia sản xuất tập trung tại căn cứ hậu cần trong khu vực phòng thủ tỉnh, bước đầu đã phát huy hiệu quả.

Hướng dẫn kỹ thuật ươm cây giống cho đồng bào dân tộc của Đoàn KTQP 327. Ảnh: Minh Tuấn

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, do công tác quán triệt, học tập Nghị quyết ở một số cấp ủy chưa thường xuyên, kịp thời, dẫn đến nhận thức của một số cán bộ, chiến sỹ về nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng chưa thực sự đầy đủ. Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế còn thiếu giải pháp cụ thể, đồng bộ, thiết thực nên hiệu quả chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của từng đơn vị. Việc phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo, phát triển sản xuất, ổn định dân cư còn chưa đạt hiệu quả như mong muốn; công tác quản trị doanh nghiệp ở một số doanh nghiệp còn hạn chế...

Những tồn tại, hạn chế nêu trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan nhưng chủ yếu là do nhận thức của một số cấp ủy, chỉ huy về nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế của quân đội chưa đầy đủ; một số đơn vị chưa phát huy tốt các tiềm năng, thế mạnh của mình để phát triển kinh tế; quá trình tổ chức thực hiện chưa có nhiều chủ trương, giải pháp tích cực để tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện một số dự án Khu KTQP chưa tốt, đầu tư còn chồng chéo, dàn trải, hiệu quả chưa cao.

Trong thời gian tới, với những thuận lợi và khó khăn đan xen, để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế, kết hợp với củng cố quốc phòng, an ninh, Đảng ủy - BTL Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt một số nhiệm vụ chính như sau:

Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên có nhận thức sâu sắc, trách nhiệm cao về nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của LLVT Quân khu trong thời kỳ mới; xác định nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế phải kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, là nguồn lực sẵn sàng huy động cho thời chiến; phát triển kinh tế xã hội, là mục tiêu để giữ vững ổn định chính trị và tăng cường về quốc phòng, an ninh.

Hai là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hai Khu KTQP: Bình Liêu - Quảng Hà - Móng Cái và Bắc Hải Sơn, Khu KTQP cụm đảo Đông Bắc thành mô hình phát triển về KTXH gắn với quốc phòng, an ninh; chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương làm tốt công tác dân vận, tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng cán bộ kỹ thuật, đội ngũ trí thức trẻ tình nguyện là người dân tộc thiểu số tại địa phương. Tổ chức thực hiện có hiệu quả dự án bảo vệ và phát triển rừng vành đai biên giới. Tích cực huy động mọi nguồn vốn lồng ghép, xây dựng kết cấu hạ tầng sản xuất và sinh hoạt nông thôn; thực hiện tốt nhiệm vụ di giãn dân ra biên giới, giúp dân xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống gắn với giữ vững ổn định chính trị, phát triển KTXH kết hợp tăng cường quốc phòng, an ninh, đúng với chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Ba là, tiếp tục sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp Quân khu theo tinh thần Nghị quyết TW5, khóa XII, Nghị quyết 520, Nghị quyết 425-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Đề án Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNQĐ đến năm 2020 (Văn bản số 80/TTgĐMDN, ngày 04/10/2017). Quan tâm tạo điều kiện để các doanh nghiệp ổn định, phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Bảo đảm đúng pháp luật Nhà nước, quy định của Quân đội, giữ vững vai trò nòng cốt trong khối đơn vị kinh tế của Quân khu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính, kiểm toán, báo cáo tài chính ở các doanh nghiệp nhằm ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực, thất thoát tài chính, tài sản.

Bốn là, mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ của các đơn vị dự toán có thu. Tích cực đào tạo nghề và tư vấn việc làm cho bộ đội xuất ngũ, các đối tượng chính sách xã hội. Chỉ đạo các đơn vị dự toán có thu, đơn vị thường trực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phát huy nguồn nhân lực và lợi thế sẵn có để tăng gia sản xuất, làm dịch vụ, tạo ra nhiều sản phẩm đóng góp cho sự phát triển KTXH ở địa phương; tích cực đóng góp quỹ xây dựng Quân khu, xây dựng đơn vị; mua sắm trang thiết bị, nâng cao năng lực quốc phòng, nâng cao đời sống cán bộ, chiến sỹ. Bộ CHQS các tỉnh, thành phố gắn tăng gia sản xuất tập trung với xây dựng căn cứ hậu cần trong khu vực phòng thủ, kết hợp kinh tế với quốc phòng, tạo tiềm lực tại chỗ, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh.

Tăng cường quản lý chặt chẽ các nguồn thu trong hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế, công khai minh bạch trong phân phối và sử dụng các nguồn thu, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, bảo đảm an toàn về mọi mặt, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của Quân khu.

Năm là, thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế theo đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Công văn số 315- CV/ĐU ngày 18/8/2017 của Đảng ủy Quân khu về quản lý, sử dụng đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, năng lực của cơ quan quản lý hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế các cấp và đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn. Nhất là khả năng tham mưu, đề xuất và quản lý kinh tế. Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các hoạt động kinh tế đúng chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định Bộ Quốc phòng và của Quân khu phù hợp với nhiệm vụ từng đơn vị và doanh nghiệp. Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm kinh tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; có chính sách khuyến khích, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao vào phục vụ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động kinh tế của Quân khu.

(1). Từ năm 2013 đến 2017 Đoàn KT-QP 327 triển khai 8 mô hình trồng trọt, chăn nuôi (nuôi trâu, gà ri, lợn nái, nuôi dê, ong mật, tắc kè, trồng cây ba kích), tham gia ủng hộ hàng ngàn ngày công giúp nhân dân phát triển kinh tế; tổ chức hỗ trợ xây mới 100 nhà vệ sinh 2 ngăn, mở 12 lớp tập huấn kỹ thuật.
(2). Từ năm 2013 đến 2017, các đơn vị đã chăm sóc 8.476 lượt ha rừng năm thứ 2, 3, 4; tổ chức bảo vệ 4.818ha rừng; hoàn thành 3 dự án nuôi thủy sản Thủy Nguyên - Hải Phòng; Đoàn 500 hoàn thành dự án lấn biển Bình Minh 3, dài 15,5km, mở rộng thêm được gần 150ha đất sản xuất.

Nguồn: TRUNG TÁ LÊ VĂN THANH