Danh mục tài sản mua tập trung cấp Bộ Quốc phòng theo ký thỏa thuận khung

28/12/2022, 14:55

Ngày 19/12/2022, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 5385/QĐ-BQP quy định Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ Quốc phòng theo cách thức ký thỏa thuận khung.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thực hiện từ năm ngân sách 2023 và thay thế Quyết định số 4452/QĐ-BQP ngày 09/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).