Đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn và hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch trong tình hình hiện nay

22/08/2022, 07:52

“Diễn biến hòa bình” là âm mưu thâm độc mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã, đang và sẽ tiếp tục sử dụng rộng rãi để chống phá cách mạng Việt Nam. Chiến lược “diễn biến hòa bình” gồm nhiều nội dung, được thể hiện trên nhiều lĩnh vực, bằng nhiều hình thức khác nhau; trong đó, vấn đề dân tộc là một trong những nội dung trọng tâm mà kẻ địch lợi dụng để tập trung chống phá.

Cán bộ, chiến sỹ Đoàn KTQP 326 - Quân khu 2 hướng dẫn nhân dân kỹ thuật canh tác ngô.

Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc anh em; trong đó có tới 53 dân tộc thiểu số, với tổng số dân gần 11 triệu người, chiếm khoảng 13% dân số cả nước. Các dân tộc sống đoàn kết, thân ái, tương trợ với nhau, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết, bản sắc đa dạng và phong phú về văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
 
Các dân tộc thiểu số có trình độ dân trí và kinh tế - xã hội không đồng đều. Đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các dân tộc thiểu số có những sinh hoạt, di sản văn hóa đa dạng, bản sắc riêng; có nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể độc đáo, mang tầm quốc gia và quốc tế. Đa số các dân tộc thiểu số đều có ngôn ngữ riêng. Về mặt tín ngưỡng, các dân tộc thiểu số phần lớn có tín ngưỡng đa thần, thờ cúng tổ tiên và thần linh.
 
Lợi dụng những đặc điểm của đồng bào các dân tộc thiểu số: phần lớn cư trú tại các địa bàn trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược về quốc phòng, an ninh; đa số đồng bào thiểu số có đời sống khó khăn, trình độ dân trí thấp, lạc hậu song lại cả tin. Từ những đặc điểm đó, từ khi chủ nghĩa thực dân và đế quốc đặt chân đến xâm lược nước ta cho đến nay, chúng đã triệt để lợi dụng đồng bào các dân tộc thiểu số, sử dụng họ làm tay sai trong việc chống phá các cơ sở cách mạng Việt Nam. Các thủ đoạn mà chúng thường sử dụng là:
 
- Thường xuyên hậu thuẫn, hỗ trợ cho việc thành lập các tổ chức phản động lưu vong, hội nhóm cực đoan trong các dân tộc thiểu số để chống phá Việt Nam.
 
- Lợi dụng các vấn đề lịch sử, kích động tư tưởng dân tộc cực đoan, ly khai, tiến hành các cuộc biểu tình, bạo loạn, đòi thành lập “Nhà nước” hoặc “Khu tự trị” riêng, thông qua đó gây mất ổn định chính trị tại các địa bàn trọng điểm, nhằm tạo cớ can thiệp vào nội bộ nước ta.
 
- Tiến hành các hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo trong đồng bào các dân tộc thiểu số, thực hiện chủ trương “tôn giáo hóa” đồng bào thiểu số, thông qua đó sử dụng thần quyền, giáo lý để khống chế quần chúng và dùng tôn giáo làm “ngọn cờ tinh thần” để tập hợp lực lượng, kích động chống phá ta.
 
- Tuyên truyền xuyên tạc, kích động gây chia rẽ đồng bào thiểu số với người Kinh, kích động đồng bào thiểu số chống lại các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội; gia tăng hoạt động chống phá tại các địa bàn chiến lược.
 
- Sử dụng các đài phát thanh, phương tiện truyền thông hiện đại để tuyên truyền, tác động vào đồng bào thiểu số, đồng thời làm phương tiện liên lạc, chỉ đạo từ bên ngoài và thống nhất các hoạt động của các đối tượng trong nước.
 
Trong những năm tới, lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá Việt Nam nói chung, Quân đội nói riêng vẫn là âm mưu, thủ đoạn nhất quán, xuyên suốt trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Trong đó, chúng tập trung vào một số âm mưu, thủ đoạn chính sau:
 
- Tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc để buộc Nhà nước ta phải có những điều chỉnh chính sách dân tộc theo ý đồ của chúng; mặt khác, chúng sử dụng vấn đề dân tộc để chuyển hóa Việt Nam. Những thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc có sự linh hoạt, mềm dẻo để tạo sức ép từ nhiều phía; gây khó khăn cho ta.
 
- Tiếp tục tiến hành các hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo trong đồng bào các dân tộc thiểu số, thực hiện chủ trương “tôn giáo hóa” đồng bào thiểu số, thông qua đó sử dụng thần quyền, giáo lý để khống chế quần chúng và dùng tôn giáo làm “ngọn cờ tinh thần” để tập hợp lực lượng, kích động chống phá.
 
- Tăng cường lợi dụng những tồn tại trong thực hiện chính sách dân tộc, đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước ta để tác động, lôi kéo, phát triển lực lượng, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động gây chia rẽ đồng bào thiểu số với người Kinh; kích động đồng bào thiểu số chống lại các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, tụ tập biểu tình gây rối an ninh nhằm tạo cớ can thiệp vào nội bộ ta.
 
- Để thực hiện mục tiêu cơ bản là thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam, Quân đội vẫn sẽ là một trong các mục tiêu trọng điểm và các thế lực phản động, thù địch và phần tử xấu chống phá. Trong đó, một trong các âm mưu, thủ đoạn cơ bản vẫn là lợi dụng vấn đề dân tộc để tạo cớ, làm điều kiện cho các hoạt động chống phá Quân đội.
 

Cán bộ Đoàn KTQP 337 - Quân khu 4 trao dê giống cho nhân dân các xã bắc Hướng Hóa.

 
Để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc của các thế lực phản động, thù địch và phần tử xấu, bảo vệ chính trị nội bộ quân đội; cần thực hiện tốt các nội dung, biện pháp sau:
 
* Nội dung, biện pháp công tác chính trị, tư tưởng:
 
Tích cực chủ động tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững quan điểm, chính sách dân tộc, đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước ta. Đồng thời, qua đó thấy rõ âm mưu, thủ đoạn hoạt động lợi dụng dân tộc chống phá Việt Nam nói chung, Quân đội nói riêng của các thế lực phản động, thù địch và phần tử xấu để không bị tác động, ảnh hưởng của những hoạt động tuyên truyền, chống phá.
 
Tiếp tục học tập, nghiên cứu quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc đường lối, quan điểm của Đảng về vấn đề dân tộc: Đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng nước ta; là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, đồng thời là vấn đề cấp bách hiện nay; các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, thương yêu, tôn trọng và giúp nhau cùng tiến bộ; thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc là quan điểm nhất quán của Đảng ta trong giải quyết vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc; đoàn kết dân tộc phải trên cơ sở lấy mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 
Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, làm cho cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số hiểu rõ quan điểm của Đảng, Nhà nước về chính sách đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời, bằng nhiều hình thức, biện pháp, chủ động, tích cực tuyên truyền và đẩy mạnh công tác thực hiện chính sách dân tộc, đoàn kết dân tộc thông qua công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số, trọng tâm là đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. Phối hợp tham gia củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, kết hợp chặt chẽ với công tác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững chắc ở vùng các dân tộc thiểu số.
 
* Nội dung, biện pháp công tác tổ chức:
 
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả những chỉ thị, quy định, quyết định của Đảng, Nhà nước, Quân đội về các lĩnh vực có liên quan đến công tác dân tộc như: Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg về việc phát huy vai trò người có uy tín trong các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg về việc thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong các dân tộc thiểu số; các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới. Qua đó làm cho cán bộ, chiến sĩ thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc để tuyên truyền, tác động, câu móc chống phá Việt Nam nói chung, Quân đội nói riêng của các thế lực phản động, thù địch và phần tử xấu.
 
Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, tuyên truyền làm rõ âm mưu, thủ đoạn và hành động lợi dụng dân tộc của các thế lực phản động, thù địch và phần tử xấu; chủ động tích cực phối hợp đấu tranh trên mặt trận chính trị tư tưởng, phản bác lại các quan điểm, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, hòng vu cáo của các thế lực phản động, thù địch và phần tử xấu lợi dụng vấn đề dân tộc.
 
Tích cực nâng cao hiệu quả của các hình thức tham gia xây dựng cơ sở địa phương vùng các dân tộc thiểu số vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc ở vùng các dân tộc thiểu số. Chủ động, tích cực và vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Quân đội để thực hiện tốt chính sách dân tộc đối với quân nhân là con em đồng bào các dân tộc thiểu số.
 
* Đối với từng cán bộ, Đảng viên:
 
Từng cán bộ, Đảng viên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng và nắm chắc tình hình chính trị tại đơn vị, nhất là tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị trước những diễn biến tác động của các thế lực phản động, thù địch và phần tử xấu lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội. Xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các quân nhân là con em đồng bào các dân tộc và các quân nhân khác trong nội bộ cơ quan, đơn vị, cũng như giữa đơn vị với nhân dân; không để xảy ra va chạm giữa đơn vị với nhân dân địa phương vì lý do dân tộc.
 
Thường xuyên quan tâm, nghiên cứu, tìm hiểu đặc điểm của từng dân tộc, phong tục tập quán tín ngưỡng của nhân dân nơi đóng quân; tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân, không kỳ thị, xa lánh, xúc phạm đến đức tin của đồng bào các dân tộc. Kiên quyết đấu tranh với những phần tử cơ hội lợi dụng tôn giáo, dân tộc để chống phá cách mạng.
 
Chủ động tham gia các diễn đàn nhận diện và đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động, thù địch và phần tử xấu lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá Đảng và Nhà nước ta. Tuyệt đối không lưu hành, tàng trữ, sử dụng các tài liệu có nội dung xấu của các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng vấn đề dân tộc tác động vào nội bộ Quân đội. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động dân vận trên địa bàn đóng quân, xây dựng khối đoàn kết quân - dân bền vững.

THƯỢNG TÁ, TS. LÊ THÀNH CÔNG/Cục Kinh tế/BQP