Kinh tế quân đội/Đơn vị thường trực sản xuất xây dựng kinh tế