Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý tài chính tại công ty TNHH MTV Cơ khí - Cơ điện 151/Tổng cục Kỹ thuật

17/07/2018, 10:37

Công ty TNHH MTV Cơ khí - Cơ điện 151 thuộc Tổng cục Kỹ thuật/Bộ Quốc phòng là một doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, được Nhà nước và Bộ Quốc phòng cấp và giao vốn để thực hiện nhiệm vụ: Sửa chữa xe, máy quân sự, trạm nguồn điện và sản xuất vật tư kỹ thuật chuyên dùng phục vụ các đơn vị sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện; đồng thời, tổ chức sửa chữa cơ động tại các quân khu, quân đoàn, quân - binh chủng theo yêu cầu nhiệm vụ Bộ Quốc phòng, Tổng cục Kỹ thuật giao. Công tác quản lý tài chính của Công ty được chỉ đạo chặt chẽ, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo đúng chế độ quy định, góp phần để đơn vị phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được quân đội giao.

Kiểm tra khuôn dập tại Công ty Cơ khí - Cơ điện 151. Ảnh: Minh Trí

Năm 2017, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của Công ty đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức: Tổng doanh thu đạt 103%; lợi nhuận trước thuế đạt 103%; các khoản nộp ngân sách đạt 102%, thu nhập bình quân của người lao động đạt 111% kế hoạch được giao.  Tuy nhiên, trong những năm gần đây, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty còn chưa cao, tình hình tài chính còn có lúc mất cân đối, công tác tổ chức quản lý, chất lượng quản lý tài chính chưa tốt, còn có những bất cập… Đấy là, chất lượng quản lý kế hoạch thu, huy động vốn chưa cao; quản lý chi phí, giá thành, doanh thu còn chưa khoa học; vai trò của hệ thống tổ chức quản lý tài chính chưa được phát huy đầy đủ và kịp thời; chưa sử dụng hết các thông tin tài chính để đánh giá phân tích và lập các kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch sử dụng nguồn tài chính; chất lượng quản lý tài chính còn có lúc, có khâu chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý doanh nghiệp.

Trong giai đoạn hiện nay, các Doanh nghiệp quân đội nói chung và các doanh nghiệp do Tổng Cục Kỹ thuật trực tiếp quản lý nói riêng (trong đó có Công ty TNHH MTV Cơ khí - Cơ điện 151), đã và đang tiếp tục tái cơ cấu, đổi mới toàn diện công tác quản lý trên tất cả các mặt hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân đội giao; đồng thời, tham gia tích cực vào nền kinh tế trong nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong đó, nâng cao chất lượng quản lý tài chính doanh nghiệp là vấn đề quan trọng và đòi hỏi rất cấp thiết với các yêu cầu sau: Nâng cao chất lượng quản lý tài chính phải đặt trong sự đồng bộ với chất lượng quản lý doanh nghiệp nói chung và góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh. Sử dụng các nguồn lực tài chính đúng mục đích, có hiệu quả, giảm thiểu thất thoát, lãng phí, bảo đảm giá trị doanh nghiệp gia tăng một cách bền vững. Hoạt động theo đúng khuôn khổ pháp luật, quy định của Bộ Quốc phòng nhưng không kìm hãm sản xuất và phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận. Phải sử dụng những phương pháp phân tích khoa học, hiện đại, điều chỉnh hoạt động tài chính sát với tình hình biến động của thị trường. Phải bảo đảm tình hình tài chính minh bạch, vững mạnh.

Hàn chi tiết vỏ xe bằng hệ thống máy hàn bám ở Công ty Cơ khí - Cơ điện 151. Ảnh: Huy Thanh

Để thực hiện các yêu cầu trên, Công ty đã và đang thực hiện các giải pháp sau:

Một là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý tài chính. Cơ quan tài chính và ngành tài chính đóng vai trò tham mưu và chỉ đạo về mặt nghiệp vụ đối với công tác tài chính là một giải pháp rất quan trọng, có tính chất quyết định đến chất lượng quản lý tài chính tại Công ty. Trong đó, cần chú trọng nâng cao nhận thức, rèn luyện phẩm chất, đạo đức và bản lĩnh nghề nghiệp của người cán bộ quản lý tài chính; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ quản lý tài chính; tăng cường đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho phòng tài chính, tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên tài chính nâng cao hiệu quả hiệu suất công tác.

Hai là, sử dụng các công cụ quản lý phù hợp. Tiếp tục hoàn thiện về cơ chế quản lý tài chính, xây dựng chính sách, kế hoạch tài chính phù hợp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về tài chính; nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp; nghiên cứu bố trí khoán gọn cho một số phân xưởng, bộ phận.

Ba là, nâng cao chất lượng bảo đảm, quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính. Trong đó:

1. Bảo đảm vốn kinh doanh. Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ sản xuất hàng quốc phòng, các hợp đồng đã có, đồng thời dự báo tình hình thị trường, xác định chính xác nhu cầu vốn trong kỳ trong từng thời điểm cụ thể để xây dựng phương án huy động phù hợp, hiệu quả. Khai thác triệt để các nguồn lực tài chính từ bên trong (các quỹ, các khoản chưa đến kỳ thanh toán…) để tài trợ cho các hoạt động ngắn hạn, có thể coi là biện pháp hữu ích vì chi phí tài chính khá thấp (hoặc không có); xây dựng các mối quan hệ đối tác tốt để tiến hành các hoạt động liên doanh, liên kết trong các hoạt động sản xuất, vừa là một kênh huy động vốn tốt, đồng thời cũng tận dụng được kinh nghiệm quản lý nói chung và quản lý tài chính nói riêng. Tiếp tục bám, nắm, tận dụng nguồn vốn ứng trước cho sửa chữa, sản xuất các sản phẩm quốc phòng để hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm do Bộ Quốc phòng giao.

2. Nâng cao chất lượng quản lý sử dụng vốn. Làm tốt công tác chuẩn bị, triển khai và kết thúc một chu kỳ vận động của các nguồn lực tài chính; tiến hành xây dựng dự toán ngân sách hợp lý, sát tình hình hoạt động của từng bộ phận, các khoản chi phí sản xuất phải được xác định chính xác gắn liền với hoạt động và quản lý theo các nội dung chi phí.

Bốn là, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua ‘‘Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”. Trên cơ sở đó, tiếp tục nghiên cứu đề xuất hoàn thiện cơ chế quản lý đối với công tác tài chính để phù hợp với yêu cầu của Nhà nước và đặc thù Công ty. Thực hiện nghiêm chế độ dân chủ công khai, quy chế lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác tài chính; tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên, lao động hợp đồng cùng tham gia giám sát công tác tài chính; thực hiện minh bạch, dân chủ trong bảo đảm, quản lý tài chính. Chú trọng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trong công tác tài chính, quản lý kinh tế; phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh để bảo đảm đủ tài chính cho sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu, quản lý tốt nguồn thu, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Quán triệt và phổ biến các văn bản pháp luật về tài chính của Bộ Quốc phòng tới toàn thể cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên trong Công ty để mọi tổ chức, cá nhân nắm được, hiểu được và thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ, tiêu chuẩn chế độ được hưởng quy định tại các văn bản pháp luật mà đơn vị đang thực hiện. Đẩy mạnh công tác xây dựng ngành, thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính; ban hành đồng bộ hệ thống văn bản về lĩnh vực tài chính; thực hiện thống nhất, minh bạch, hiện đại hóa công tác tài chính thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là quản lý, cập nhật dữ liệu tài chính. Củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy tài chính Công ty, bảo đảm sự điều hành thống nhất, quản lý chặt chẽ nguồn lực tài chính. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các quy định của Nhà nước, Bộ quốc phòng về thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật phòng chống tham nhũng. Thông qua tuyên truyền, làm cho mọi cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp,công nhân viên, lao động hợp đồng nhận thức sâu sắc hơn nữa quan điểm, chủ trương, biện pháp của Đảng, Nhà nước, quân đội; tổ chức tốt việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản hợp lý, đúng thời điểm.

Trên đây là một số giải pháp cần thiết với Công ty TNHH MTV Cơ khí - Cơ điện 151 để nâng cao chất lượng quản lý kinh tế nói chung, chất lượng quản lý tài chính nói riêng trong thời gian tới. Những giải pháp trên có tính độc lập tương đối, nhưng lại có quan hệ mật thiết với nhau và sẽ đạt hiệu quả cao nhất khi các giải pháp này được thực hiện đồng bộ và được tạo điều kiện thuận lợi từ các cơ quan quản lý cấp trên (Cục Kinh tế, Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng), được sự đồng thuận cao từ các cơ quan quản lý cấp Tổng cục Kỹ thuật đến lãnh đạo Công ty, tập thể Phòng Tài chính Công ty và cá nhân từng người làm công tác quản lý tài chính. Công ty cần từng bước triển khai kế hoạch thực hiện các giải pháp. Được như vậy, chất lượng, hiệu quả quản lý kinh tế, quản lý tài chính của Công ty được nâng lên, góp phần xây dựng Công ty TNHH MTV Cơ Khí - Cơ điện 151 vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo lợi thế trong cạnh tranh, thuận lợi trong hội nhập kinh tế trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên trong Công ty.