Hỏi & Đáp Pháp luật Doanh nghiệp

21/02/2019, 14:54

Hỏi: Quy định sử dụng quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng làm việc tại doanh nghiệp Quân đội thực hiện cổ phần hóa hoặc giải thể, phá sản; công ty thoái vốn và công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý như thế nào? Được quy định tại văn bản nào?

Trả lời:
Việc sử dụng quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng làm việc tại doanh nghiệp Quân đội thực hiện thực hiện cổ phần hóa hoặc giải thể, phá sản; công ty thoái vốn và công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý  được quy định tại Điều 2 Thông tư 139/2018/TT-BQP  ngày 30/8/2018 của Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc sử dụng và thực hiện một số chế độ, chính sách đối với các đối tượng làm việc tại doanh nghiệp Quân đội thực hiện cổ phần hóa hoặc giải thể, phá sản; công ty cổ phần thoái vốn nhà nước và công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý, cụ thể như sau:

1. Đối với doanh nghiệp Quân đội thực hiện cổ phẩn hóa thành công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước do BQP quản lý
a) Được giữ lại tại công ty cổ phần từ 3-5 quân nhân làm nhiệm vụ quản lý phần vốn Nhà nước do BQP quản lý.
b) Đối với số quân nhân còn thiếu dưới 5 năm công tác hoặc thiếu dưới 5 năm tuổi đời (tính từ tháng doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp cổ phần lần đầu) để đủ một trong các điều kiện nghỉ hưu.
c) Quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng đủ điều kiện nghỉ hưu hoặc không thuộc trường hợp được giữ lại theo điểm a nếu không đủ điều kiện chuyển sang đơn vị dự toán thì thực hiện chính sách thôi phục vụ tại ngũ (hưu trí, phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành…) và được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành. Nếu có nguyện vọng ở lại thì được tiếp tục ký hợp đồng lao động với công ty cổ phần.

2. Đối với doanh nghiệp giải thể, phá sản, công ty thoái vốn
Quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng nếu không đủ điều kiện chuyển sang đơn vị dự toán thì giải quyết thôi phục vụ Quân đội và thực hiện chế độ theo quy định của pháp luật.

Hỏi: Chế độ, chính sách nghỉ hưu, thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động Quân nhân nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng ở doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá hoặc giải thể, phá sản doanh nghiệp hoặc công ty thoái vốn được quy định như thế nào? Được quy định tại văn bản pháp luật nào?

Trả lời:
Chế độ, chính sách nghỉ hưu, thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động Quân nhân nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng ở doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá được quy định tại Điều 3 Thông tư 139/2018/TT-BQP  ngày 30/8/2018 của Bộ Quốc phòng như sau:
1. Chế độ, chính sách đối với quân nhân, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng
a) Nếu đủ điều kiện nghỉ hưu thì giải quyết chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành.
Trường hợp đủ điều kiện nghỉ hưu trước hạn tuổi theo quy định tại Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thì được thực hiện chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước tuổi như sau:
- Sĩ quan thực hiện theo quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2009.
- Quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, viên chức quốc phòng thực hiện theo quy định tại Nghị định 151/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ và Thông tư số 162/2017/TT-BQP.
b) Trường hợp không đủ điều kiện nghỉ hưu, nghỉ theo chế độ bệnh binh hoặc không chuyển ngành được nhưng không thuộc đối tượng được giữ lại thì giải quyết chế độ phục viên, thôi việc theo quy định của pháp luật.
c) Trường hợp quân nhân, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng có đủ điều kiện nghỉ hưu, nếu có nguyện vọng nghỉ hư ngay hoặc nghỉ không đủ thời gian chuẩn bị hưu thì được hướng khoản tiền chênh lệch giữa tiền lương của tháng cuối cùng trước khi hưởng lương hưu với tiền lương hưu tháng đầu tiên.

2. Chế độ, chính sách đối với công chức quốc phòng
- Nếu đủ điều kiện nghỉ hưu thì giải quyết chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành.
- Trường hợp không đủ điều kiện nghỉ hưu thì vận dụng giải quyết chế độ thôi việc theo quy định tại Thông tư 148/2010/TT-BQP ngày 03/11/2010 của Bộ Quốc phòng.

3. Chế độ chính sách đối với lao động hợp đồng
a) Đủ diều kiện nghỉ hưu thì giải quyết chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành.
b) Trường hợp thuộc đối tượng dôi dư nếu đủ điều kiện được thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 63/2015/ND-CP ngày 22/7/2015 và Thông tư 154/2016/TT-BQP ngày 12/10/2016.
c) Các trường hợp còn lại nếu không tiếp tục ký hợp đồng lao động tại công ty cổ phần thì chấm dưới HĐLĐ; giải quyết chế độ BHXH và chế độ chính sách theo quy định của pháp luật về lao động hiện hành.

HOÀNG HẰNG