Hội thảo Đề án "Quân đội lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng trong tình hình mới"

25/03/2019, 09:07

Sáng 22/3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo Đề án “Quân đội lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng trong tình hình mới”. Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến của các đại biểu đã nêu bật kết quả quân đội lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng qua các giai đoạn, đặc biệt là 5 nhóm thành tựu chủ yếu, đó là: Công nghiệp quốc phòng phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho quân đội, sản xuất được nhiều sản phẩm phục vụ nhu cầu dân sinh. Quân đội phát huy tốt vai trò nòng cốt xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói, giảm nghèo gắn với xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trên các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo. Hoạt động của các doanh nghiệp Quân đội góp phần ổn định, phát triển kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của bộ đội và người lao động. Bên cạnh đó, hoạt động kinh tế đối ngoại, hội nhập quốc tế về kinh tế quốc phòng có đóng góp tích cực cho hoạt động đối ngoại quân sự, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các đơn vị thường trực và đơn vị hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức tốt hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế, góp phần tăng thêm nguồn thu, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Tuy nhiên, thực tiễn có sự vận động thay đổi, đặt ra những yêu cầu mới đối với nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội. Các đại biểu cũng nêu ra nhiều giải pháp quan trọng nhằm huy động các nguồn lực để Quân đội tham gia lao động sản xuất, vừa bảo đảm phát triển kinh tế, vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng hiện đại, lưỡng dụng, thực sự trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phấn đấu đến năm 2030, công nghiệp quốc phòng phải có sức cạnh tranh quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Vai trò to lớn của các khu kinh tế, các đoàn kinh tế - quốc phòng trong xây dựng khu vực phòng thủ, do đó cần tiếp tục xây dựng, phát huy hiệu quả các khu kinh tế - quốc phòng trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo. Đẩy mạnh cơ cấu, sắp xếp lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội, chỉ phát triển các doanh nghiệp quốc phòng, không hoạt động kinh tế đơn thuần. Khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, thu hút nguồn lực cho quốc phòng, tạo thế và lực để bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa.
 

Thượng tướng Trần Đơn phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Thượng tướng Trần Đơn biểu dương nhiều ý kiến đóng góp tập trung, trên cơ sở tiếp thu hoàn chỉnh đề án. Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu Ban soạn thảo Đề án tiếp thu các ý kiến đóng góp, sắp xếp bố cục, nội dung; hoàn chỉnh đề án báo cáo Bộ Chính trị trong thời gian tới.

NGUYÊN HẢI