Khái niệm về đất quốc phòng

12/06/2020, 21:55

Khái niệm về đất quốc phòng được hiểu theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 35/2009/TT-BQP về Quy chế quản lý, sử dụng đất quy hoạch cho mục đích quốc phòng chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng vào mục đích kinh tế do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, cụ thể như sau:

“Đất quốc phòng” là đất được Nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng vào mục đích quốc phòng theo quy định của Luật Đất đai.

Bên cạnh đó, Ban biên tập xị cung cấp thêm bạn về những quy định của pháp luật về nguyên tắc quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế, cụ thể như sau:

- Đất quốc phòng sử dụng vào mục đích kinh tế chịu sự quản lý tập trung, thống nhất của Bộ Quốc phòng.

- Việc sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế không được làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác về quân sự, quốc phòng; không làm biến dạng, làm thay đổi mục đích sử dụng đất đã xác định.

Nguồn: