Không bổ sung thủ tục về thuế nếu pháp luật không quy định

22/04/2019, 14:09

Tổng cục Thuế vừa ban hành Quyết định số 91/QĐ-TCT về việc triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến lĩnh vực thuế. Văn bản nêu rõ, các đơn vị phải kiểm soát chặt chẽ TTHC, đảm bảo không bổ sung thêm TTHC nếu không có quy định trong luật.

Niêm yết công khai thủ tục hành chính thuế tại Chi cục Thuế Mê Linh (Hà Nội). Ảnh: NM.

Văn bản của Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế nghiêm túc triển khai thực hiện đúng quy định về kiểm soát TTHC; đồng thời đẩy mạnh cải cách TTHC, rút ngắn quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, thực hiện rà soát, đơn giản hóa các TTHC nhằm đảm bảo thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế.
 
Các đơn vị trong toàn hệ thống kiểm soát chặt chẽ TTHC ngay từ khi thực hiện đánh giá tác động của chính sách khi đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và tại dự thảo văn bản QPPL có quy định TTHC, đảm bảo không bổ sung thêm TTHC trong thông tư, trừ trường hợp được giao trong luật.
 
Trong quá trình soạn thảo văn bản QPPL có quy định TTHC, phải thực hiện đồng thời việc lập hồ sơ đánh giá tác động của TTHC theo quy định, đảm bảo sau khi soạn thảo xong dự thảo văn bản QPPL, phải xác định đủ số lượng TTHC và hoàn thiện hồ sơ đánh giá tác động.
 
Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế phải thực hiện việc công bố, cập nhật, niêm yết công khai các TTHC bộ phận một cửa cơ quan thuế các cấp. Đăng tải trên trang thông tin điện tử bộ TTHC của cơ quan thuế theo quy định. Tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; thực hiện chế độ báo cáo theo quy trình kiểm soát TTHC và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế.
 
Đồng thời, triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; triển khai điện tử hóa TTHC, đảm bảo dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 theo kế hoạch được giao; đẩy mạnh tuyên truyền cũng như kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người nộp thuế về kết quả thực hiện cải cách, đơn giản hóa TTHC và tình hình triển khai cơ chế một cửa của cơ quan thuế; tổ chức đối thoại về cơ chế chính sách mới có liên quan đến TTHC./.

ND - NM