Lấy ý kiến vào dự thảo Kế hoạch, Danh mục và Kết quả thực hiện pháp điển Đề mục Dân quân tự vệ

13/08/2020, 13:40

Ngày 22/11/2019, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua Luật Dân quân tự vệ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

Ảnh minh họa

Thực hiện Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo đề mục, Bộ Quốc phòng đã thực hiện pháp điển Đề mục Dân quân tự vệ (Đề mục số 05 thuộc Chủ đề số 25).
 
Để có cơ sở hoàn thiện việc pháp điển đối với Đề mục trên, Bộ Quốc phòng trân trọng đề nghị các Bộ nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo: Kế hoạch, Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thực hiện pháp điển và Kết quả pháp điển Đề mục Dân quân tự vệ; đồng thời, bổ sung và thực hiện pháp điển các văn bản quy phạm pháp luật do Quý Bộ chủ trì soạn thảo, ban hành có nội dung liên quan đến Đề mục trên (nếu có).
 
Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng trân trọng giới thiệu toàn văn Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo Kết quả pháp điển Đề mục số 05 Chủ đề số 25 (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).
 
Văn bản tham gia ý kiến, kết quả pháp điển đã ký xác thực (nếu có) của Quý Bộ gửi về Bộ Quốc phòng trước ngày 30/8/2020 để tổng hợp, hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển theo quy định.

QUANG SƠN