Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn

15/04/2020, 13:51

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác giáo dục, đào tạo (GD&ĐT), nhất là các yêu cầu về xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng; trong những năm qua, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Sĩ quan Lục quân 1 (SQLQ1) đã xác định phải tiến hành đồng bộ các giải pháp, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng GD&ĐT bảo đảm cho nhà trường luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, xứng đáng là trường trọng điểm của Bộ Quốc phòng.

Lãnh đạo Trường Sĩ quan Lục quân 1 kiểm tra tác phong của học viên trên bãi tập, tháng 12-2019.

Trong đó, tập trung đổi mới nội dung chương trình theo phương châm: "Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu"; tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực toàn diện cho người học, đặc biệt là năng lực thực hành, tư duy, sáng tạo; coi trọng bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục có năng lực ngày càng cao; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; chủ động bảo đảm tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua dạy tốt-học tốt... Do đó, chất lượng GD&ĐT của nhà trường đã chuyển biến tiến bộ vững chắc. Học viên sau khi tốt nghiệp ra trường có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực giáo dục, quản lý, chỉ huy, huấn luyện bộ đội, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng quân đội ngày càng lớn mạnh.

Để không ngừng nâng cao chất lượng GD&ĐT đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường xác định, phải tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của toàn trường, tích cực đổi mới nội dung, chương trình, trong đó tập trung thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản, chủ yếu sau:

Một là, tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ nhà trường đối với nhiệm vụ GD&ĐT. Để thực hiện vấn đề này, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn trường sẽ tập trung đổi mới nội dung, hình thức hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ GD&ĐT và xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện. Trong đó, xác định tăng cường giáo dục làm chuyển biến nhận thức về nhiệm vụ dạy-học cho các đối tượng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên là nhiệm vụ then chốt; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật là nhiệm vụ thường xuyên. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cần đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, kết hợp chặt chẽ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục". Đồng thời coi trọng xây dựng bầu không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết, phấn đấu vì sự nghiệp GD&ĐT; nâng cao chất lượng "tự phê bình" và "phê bình", góp phần xây dựng môi trường GD&ĐT trong sạch, lành mạnh, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện.

Hai là, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, có chất lượng ngày càng cao. Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý học viên là người trực tiếp truyền thụ kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và bồi dưỡng những phẩm chất cho học viên. Vì vậy đội ngũ này phải được kiện toàn đủ về số lượng và chuẩn hóa cả về kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp sư phạm, đạo đức lối sống, tác phong công tác. Mục tiêu của nhà trường xác định, đến năm 2025 sẽ có 100% cán bộ có trình độ đại học, trình độ sau đại học đạt 65% (đối với giảng viên đạt 80%, trong đó tiến sĩ đạt 25% trở lên), có từ 0,3% đến 0,5% chức danh phó giáo sư, 100% giảng viên đạt chuẩn theo quy định và đã qua cương vị chỉ huy, quản lý đơn vị phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đào tạo của từng đối tượng. Để thực hiện các chỉ tiêu trên, nhà trường tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác GD&ĐT. Kết hợp chặt chẽ, linh hoạt, đồng bộ các hình thức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên. Tập trung làm tốt việc lựa chọn, bồi dưỡng nguồn cán bộ, giảng viên có phẩm chất, năng lực, sức khỏe tốt, độ tuổi phù hợp đi đào tạo tại các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội. Thường xuyên tổ chức học tập tại chức, tập huấn, hội thi, hội thao; cử cán bộ đi thực tế để bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, giảng viên, nhất là chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn ở đơn vị.

Ba là, bám sát thực tiễn đơn vị, kịp thời điều chỉnh, bổ sung chương trình, nội dung phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên cơ sở quy trình, chương trình hiện hành, tiếp tục rà soát, bổ sung, từng bước hoàn thiện nội dung, chương trình GD&ĐT theo hướng "chuẩn hóa, hiện đại hóa", gắn với mục tiêu, yêu cầu đào tạo và thực tiễn ở đơn vị cơ sở. Nhà trường xác định điều chỉnh chương trình phải phù hợp với vũ khí trang bị và sự phát triển của nghệ thuật quân sự. Chú trọng trang bị cho học viên những quan điểm, tư tưởng của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; những phát triển mới của học thuyết quân sự, nghệ thuật quân sự và kỹ thuật quân sự; nội dung các hình thức chiến thuật cấp phân đội vận dụng trong điều kiện tác chiến hiện đại, chiến tranh công nghệ cao. Kết hợp chặt chẽ giữa trang bị kiến thức, truyền thụ kinh nghiệm, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực thực hành theo chức vụ đảm nhiệm.

Bên cạnh đó sẽ nghiên cứu, điều chỉnh, cắt giảm những nội dung không phù hợp, tăng khối kiến thức chuyên ngành, giảm lý thuyết, tăng thực hành, tăng thời lượng luyện tập đêm, diễn tập tổng hợp; bổ sung huấn luyện ngoại ngữ, công nghệ thông tin. Bồi dưỡng kỹ năng tiến hành CTĐ, CTCT, kỹ năng chỉ huy ở phân đội cho học viên; xây dựng tinh thần cảnh giác cách mạng, nâng cao khả năng làm chủ bản thân, tự "đề kháng" trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Bốn là, đổi mới phương pháp dạy-học; phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết quả dạy học. Các khoa, bộ môn xây dựng kế hoạch huấn luyện, chuẩn bị bài giảng theo hướng: Các phần lý luận được nghiên cứu mang tính khái quát, tổng hợp cao, tăng cường phương pháp dạy học tích cực, nêu vấn đề, trao đổi, tọa đàm... gắn trang bị kiến thức với xây dựng các phẩm chất chính trị cho người học. Khi huấn luyện thực hành chú trọng truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, đưa người học sát với thực tế; tăng cường luyện tập, diễn tập và nâng cao chất lượng thực tập tại đơn vị cơ sở...

Nâng cao chất lượng GD&ĐT đòi hỏi phải tích cực đổi mới phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học, qua đó giúp người dạy, người học điều chỉnh phương pháp dạy-học. Vì vậy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, học viên về công tác thi, kiểm tra. Toàn trường cần chú trọng xây dựng động cơ, thái độ, mục đích học tập đúng đắn cho học viên, tạo bầu không khí học tập nghiêm túc; phê phán và đấu tranh kiên quyết với những biểu hiện tiêu cực trong thi, kiểm tra. Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng xây dựng ngân hàng đề thi, kiểm tra; xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả học tập của học viên theo hướng đề cao năng lực vận dụng lý luận vào thực tiễn. Thường xuyên rà soát, chủ động xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống câu hỏi ôn tập, ngân hàng đề thi, kiểm tra của từng môn học cho các đối tượng. Đồng thời phải đa dạng hóa và kết hợp chặt chẽ các hình thức, phương pháp thi, kiểm tra đánh giá. Mặt khác phải bảo đảm tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ GD&ĐT, tích cực đầu tư, nâng cấp các trang thiết bị giảng đường, thao trường, bãi tập, trung tâm mô phỏng huấn luyện... theo hướng hiện đại, thiết thực, đồng bộ và hiệu quả.

Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, đào tạo, chiến đấu và phát triển (15-4-1945 / 15-4-2020), Trường SQLQ1 tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhiệm vụ xây dựng quân đội, đẩy mạnh đổi mới toàn diện, không ngừng nâng cao chất lượng GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn tại các đơn vị, nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới.

TRUNG TƯỚNG, PGS, TS ĐỖ VIẾT TOẢN (HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1)