Nghị định 164/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng

25/02/2019, 15:22

Ngày 10/02/2019, Nghị định 164/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng có hiệu lực thi hành. Đây là Nghị định hướng dẫn khoản 3 Điều 15 Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14.

Theo đó, Kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội bao gồm việc kết hợp mọi hoạt động về quốc phòng với hoạt động xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của Bộ, ngành, địa phương; bảo đảm môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội bao gồm việc kết hợp: trong xây dựng quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng; trong xây dựng và phát triển khu kinh tế - quốc phòng; trong quản lý khu kinh tế - quốc phòng; trong hoạt động của doanh nghiệp phục vụ quốc phòng và kết hợp trong hoạt động của các đơn vị quân đội được giao thực hiện nhiệm vụ kết hợp

Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng bao gồm việc kết hợp trong xây dựng, tham gia thẩm định các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của Bộ, ngành, địa phương; kết hợp trong phát triển vùng, lãnh thổ; kết hợp trong các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế. Kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội bao gồm việc kết hợp: trong việc lấy ý kiến xây dựng các chiến lược, quy hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội, theo đó: Cơ quan chủ trì lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch hạ tầng giao thông đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt phải gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng.

Ngoài kết hợp trong việc lấy ý kiến, Nghị định 164/2018/NĐ-CP cũng quy định các ngành, lĩnh vực chủ yếu như: công nghiệp, thương mại và dịch vụ; nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp; giao thông vận tải; thông tin và truyền thông; xây dựng; đầu tư, quản lý kinh tế; giáo dục và lao động thương binh xã hội; khoa học và công nghệ; y tế; tài nguyên môi trường, khi xây dựng, triển khai quy hoạch, kế hoạch, chiến lược, dự án phát triển triển kinh tế - xã hội phải đảm bảo sẵn sàng phục vụ quốc phòng khi có yêu cầu, sản phẩm của các ngành, lĩnh vực vừa đáp ứng phục vụ nhu cầu dân sinh thời bình và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu quốc phòng khi có tình huống.

HOÀNG HẰNG