Quy định việc cung cấp thông tin cho báo chí trong Bộ Quốc phòng

17/04/2019, 14:38

Ngày 10/01/2019, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BQP quy định về công tác quản lý báo chí trong Bộ Quốc phòng

Ảnh minh họa

Theo đó, việc cung cấp thông tin cho báo chí trong Bộ Quốc phòng được quy định cụ thể như sau:
 
Trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, người có trách nhiệm trong Bộ Quốc phòng có quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan cấp trên về nội dung thông tin đã cung cấp.
 
Việc cung cấp thông tin cho báo chí có thể bằng văn bản; trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, trang thông tin điện tử tổng hợp của cơ quan, đơn vị; họp báo; trả lời phỏng vấn và các hình thức khác, phù hợp với quy định của pháp luật.
 
Nội dung cung cấp thông tin cho báo chí thực hiện theo quy định tại các điều 6, 7, 8 Thông tư số 183/2017/TT-BQP ngày 04 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong Bộ Quốc phòng và các điều 4, 5, 6 Thông tư số 64/2018/TT-BQP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thực hiện cung cấp thông tin trong Bộ Quốc phòng. Cơ quan báo chí phải sử dụng đúng nội dung thông tin được cung cấp và phải nêu rõ xuất xứ nguồn tin.

Ảnh minh họa
 
Khi cung cấp cho báo chí những thông tin quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, người chủ trì cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng phải xin ý kiến các cơ quan chức năng. Trường hợp chưa cung cấp được ngay thông tin cho phóng viên, người chủ trì phải có trách nhiệm nghiên cứu để cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian nhanh nhất.
 
Cơ quan, đơn vị, tổ chức, người có thẩm quyền có quyền từ chối cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật Báo chí.
 
Thông tư số 03/2019/TT-BQP ngày 10/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/02/ 2019 và thay thế Thông tư số 164/2014/TT-BQP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế quản lý báo chí trong Quân đội nhân dân Việt Nam./.
 

Nguồn: HOÀNG HẰNG