Tập trung sức lãnh đạo, xây dựng Hà Giang thành khu vực phòng thủ vững chắc

18/05/2020, 09:29

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương là nội dung rất quan trọng được Đảng bộ tỉnh Hà Giang tập trung quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, thường xuyên, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh (QPAN), tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) của tỉnh bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang kiểm tra công trình quốc phòng trong khu căn cứ chiến đấu

Hà Giang có hơn 277km đường biên giới, trải dài qua địa bàn 7 huyện biên giới. Là vùng “địa đầu”, “phên giậu” của Tổ quốc, cửa ngõ phía Bắc của đất nước, tỉnh có 19 dân tộc cùng chung sống, trong đó dân tộc Mông chiếm 32,18%; trình độ dân trí không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo cao; địa hình vùng núi hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn; hoạt động lao động qua biên giới, buôn bán người, buôn lậu, vi phạm chủ quyền biên giới diễn biến phức tạp... Song, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Hà Giang đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tạo được sự phát triển về mọi mặt. Nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm của tỉnh đạt 6,85%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân. Đạt được những kết quả đó là do Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả trên các mặt công tác; trong đó, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự (QP, QS) địa phương là một trong những nội dung trọng tâm, quan trọng hàng đầu.
       
Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới”, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và các quy định hiện hành, hằng năm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ QP, QS địa phương. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng trong tỉnh ra nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ QP, QS ở từng cấp cụ thể; thường xuyên kiện toàn hội đồng Giáo dục QPAN các cấp bảo đảm cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; chú trọng tổ chức tốt việc quán triệt, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và toàn dân về hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo” để kích động, chia rẽ cấp ủy, chính quyền, LLVT với đồng bào các dân tộc hòng dễ bề chống phá; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân đối với nhiệm vụ QP, QS trên địa bàn; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục QPAN cho các đối tượng... Qua đó, đã làm chuyển biến vững chắc cả về nhận thức và hành động của các tổ chức, lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ QP, QS địa phương, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức bảo vệ Tổ quốc của nhân dân không ngừng được nâng cao; niềm tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương được củng cố và phát huy; “ý Đảng”, “lòng dân” hòa quyện làm một, ngày càng tỏa sáng trên vùng biên cương địa đầu Tổ quốc.
       
Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) được tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo đúng luật, sát với tình hình thực tiễn của tỉnh. Lực lượng DQTV được xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”. Lực lượng DBĐV xây dựng theo hướng “vững mạnh, hùng hậu” và được đăng ký, quản lý chặt chẽ; hằng năm phúc tra, đăng ký, sắp xếp, biên chế 100% đầu mối các đơn vị, quân số đạt 95,7%. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các ban, ngành chức năng cấp trên và địa phương thực hiện tốt việc tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã, phường, thị trấn. Hiện nay, 100% chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn được tổ chức, hoạt động có nền nếp, phát huy tốt vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QP, QS ở cơ sở. Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng; gắn với tạo nguồn cán bộ cơ sở, làm tốt công tác tuyển sinh quân sự. Đồng thời, nhiều địa phương trong tỉnh có nhiều mô hình tiêu biểu giúp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương phát triển kinh tế, như: Mô hình tặng bò giống; cho vay vốn không lãi suất, dịch vụ homestay...
       
Để xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ QP, QS địa phương, tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan quân sự các cấp vững mạnh, làm tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác QP, QS trên địa bàn. Đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở. Các đơn vị thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của trên, kế hoạch huấn luyện, diễn tập; rà soát, bổ sung hệ thống các văn kiện, kế hoạch tác chiến theo các tình huống và kế hoạch phòng, chống khủng bố, cháy rừng, bão, lụt, cứu hộ, cứu nạn; tăng cường luyện tập các phương án, nâng cao trình độ SSCĐ, trình độ tổ chức chỉ huy, xử lý tình huống của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp và khả năng SSCĐ của các phân đội. Lãnh đạo tổ chức tốt các cuộc diễn tập theo kế hoạch đề ra, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối. Thông qua đó, các lực lượng đã có bước chuyển biến căn bản trong nhận thức về nhiệm vụ QP, QS; nâng cao khả năng vận hành cơ chế hoạt động khu vực phòng thủ theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X). Các lực lượng: Quân sự, công an, biên phòng đã phối hợp thực hiện có hiệu quả các nội dung theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP (nay là Nghị định số 03/NĐ-CP) của Chính phủ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.
       
Trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QP, QS, Đảng bộ, chính quyền tỉnh luôn đề cao vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp trong dự báo tình hình, đề xuất các biện pháp giải quyết những vụ việc nảy sinh, nhất là trên tuyến biên giới và các khu vực trọng yếu, không để xảy ra các “điểm nóng”. Ngoài ra, LLVT tỉnh còn tích cực tham gia phong trào “LLVT Hà Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, Cuộc vận động “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; tham gia sửa chữa, làm mới hơn 60km đường giao thông liên thôn, 45km kênh mương nội đồng, huy động hơn 37.000 ngày công tham gia xây dựng cơ sở kết cấu hạ tầng KT-XH. Đã phối hợp tham gia xây dựng hơn 1.500 nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo các xã biên giới (nhân dịp Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức tu sửa, xây dựng 2 nhà văn hóa thôn; đóng góp ủng hộ xây dựng 3 nhà ở cho cựu chiến binh nghèo). Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 43,65% năm 2015 xuống còn 22,6%,... tạo được niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.
       
Phát huy kết quả đạt được và truyền thống quê hương cách mạng, những năm tới, Hà Giang tổ chức tốt chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ QP, QS địa phương, bảo đảm mỗi bước phát triển KT-XH là một bước tăng cường về sức mạnh quân sự, quốc phòng. Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, phòng, chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy KT-XH trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển bền vững.

ĐẶNG QUỐC KHÁNH, ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY HÀ GIANG