Thông tư quy định chế độ công khai tài sản công tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

10/04/2019, 14:35

Ngày 31/3/2019, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 26/2019/TT-BQP quy định chế độ công khai tài sản công tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Ảnh minh họa

Theo đó, Thông tư này quy định chế độ công khai tài sản công tại các cơ quan và đơn vị dự toán, đơn vị sự nghiệp công lập và tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
 
Thông tư này gồm 3 Chương, 22 Điều và các mẫu biểu kèm theo; quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; mục đích, nguyên tắc, thẩm quyền công khai tài sản công; chế độ công khai tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý và tài sản công khác; hiệu lực và trách nhiệm thi hành.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2019 (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).

File đính kèm :

Nguồn: QUANG SƠN