Xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng ở địa bàn chiến lược biên giới, biển, đảo

23/03/2021, 07:43

Ngày 19/3/2021, Chính phủ ký ban hành Nghị định số 22/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Khu kinh tế - quốc phòng (thay thế Nghị định số 44/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về Khu kinh tế - quốc phòng). Nghị định về Khu kinh tế - quốc phòng có những điểm mới như sau:

Mục tiêu xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng nhằm củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược, biên giới, biển, đảo (ảnh minh họa: QĐND).

1. Xác định quy hoạch Khu kinh tế - quốc phòng là một hợp phần của quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch năm 2017, Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Đầu tư công 2019, Luật Đầu tư 2020 và các luật có liên quan.
 
Theo đó, Hợp phần quy hoạch Khu kinh tế - quốc phòng là một nội dung của quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch vùng, được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng lập, gửi cơ quan tổ chức lập quy hoạch để tích hợp vào quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch vùng. Căn cứ Hợp phần quy hoạch Khu kinh tế - quốc phòng đã được phê duyệt, Bộ Quốc phòng xây dựng Kế hoạch xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng để cụ thể hóa hợp phần quy hoạch Khu kinh tế - quốc phòng làm cơ sở cho các Đoàn kinh tế - quốc phòng triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng.
 
2. Cơ cấu lại nguồn vốn, thống nhất cơ chế đầu tư, chính sách tài chính trong xây dựng, quản lý Khu kinh tế - quốc phòng, đảm bảo phù hợp với thực tế, thống nhất quy định về cơ chế đầu tư, chính sách tài chính trong xây dựng và quản lý Khu kinh tế - quốc phòng:
 
- Về nguồn vốn: Nghị định số 22/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 xác định các nguồn vốn đầu tư xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng gồm:
 
(i) Vốn ngân sách nhà nước:
 
   + Vốn đầu tư công theo quy định của Luật đầu tư công, gồm: Vốn đầu tư cho Khu kinh tế - quốc phòng; vốn lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, dự án trên địa bàn;
 
   + Bộ Quốc phòng có trách nhiệm bố trí nguồn vốn quốc phòng để đối ứng, lồng ghép với nguồn vốn địa phương để thực hiện các dự án, hạng mục công trình cần thiết, cấp bách có tính gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh;
 
   +  Ủy ban nhân dân các tỉnh có Khu kinh tế - quốc phòng có trách nhiệm bố trí nguồn ngân sách địa phương lồng ghép, đối ứng với nguồn vốn quốc phòng để thực hiện các dự án, hạng mục công trình cần thiết, cấp bách có tính gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh của địa phương.
 
(ii) Vốn huy động của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia các dự án hoặc công trình tại Khu kinh tế - quốc phòng theo quy định của pháp luật.
 
(iii) Các nguồn vốn khác.
 
- Về chế độ chính sách đối với các đối tượng thực hiện nhiệm vụ tại Khu kinh tế - quốc phòng được quy định tại Nghị định số 22/2021/NĐ-CP được quy định như sau:
 
   + Đối với quân số thuộc biên chế của Đoàn kinh tế - quốc phòng được hỗ trợ về đất ở để ổn định cuộc sống, yên tâm công tác tại địa bàn Khu kinh tế - quốc phòng; được đảm bảo các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.
 
   + Lực lượng trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng được các hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật có liên quan.
 
   +  Người lao động, công nhân làm việc trong Khu kinh tế - quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.
 
- Về hỗ trợ tài chính, Nghị định số 22/2021/NĐ-CP quy định:
 
   + Đoàn kinh tế - quốc phòng được hỗ trợ kinh phí mua, sửa chữa trang thiết bị y tế, giáo dục, phương tiện giao thông vận tải, phương tiện truyền thông, nhiên liệu và vật tư trang thiết bị khác; hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác chính sách xã hội, tuyên truyền, vận động quần chúng, định canh định cư, giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề cho nhân dân trong Khu kinh tế - quốc phòng.
 
   + Doanh nghiệp quốc phòng an ninh được giao nhiệm vụ xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng được hỗ trợ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
 
   + Hộ dân sinh sống hợp pháp tại Khu kinh tế - quốc phòng được hưởng các quy định về hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ giảm nghèo, hỗ trợ về nhà ở, công trình sinh hoạt thiết yếu và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
 
   + Lực lượng trí thức trẻ tình nguyện, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự đến công tác tại Khu kinh tế - quốc phòng được hưởng các chế độ chính sách, ưu đãi theo quy định của pháp luật.
 
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký (19/3/2021) và thay thế cho Nghị định số 44/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng./.

HOÀNG HẰNG