Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo động lực cống hiến, sáng tạo

25/09/2019, 08:42

Thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng, đồng thời trước tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy Z131, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, phát huy tính sáng tạo và khả năng tiếp thu, làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng và chất lượng sản phẩm.

Lãnh đạo Xí nghiệp Cơ khí, Nhà máy Z131 kiểm tra vận hành thiết bị sản xuất hàng quốc phòng.

Đầu tháng 6-2019, Xí nghiệp Cơ khí, Nhà máy Z131 đưa sáng kiến “Phần mềm quản lý sản xuất nội bộ” vào áp dụng, giúp Ban giám đốc xí nghiệp nắm bắt chặt chẽ, chính xác số lượng sản phẩm của các tổ sản xuất trong một ca làm việc. Nhờ phần mềm này, xí nghiệp kịp thời điều chỉnh lực lượng, phương tiện trong sản xuất các mã sản phẩm đáp ứng tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD), được chỉ huy nhà máy biểu dương.

Đại tá Hoàng Quốc Quang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy nhà máy, cho biết: "Sáng kiến, giải pháp công nghệ của Xí nghiệp Cơ khí và nhiều đề tài, sáng kiến của các xí nghiệp trong nhà máy đã tác động lớn, có tính quyết định, góp phần thúc đẩy SXKD của nhà máy phát triển. SXKD phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân viên (CNV) không ngừng được cải thiện; cơ sở vật chất, nguồn nhân lực được tăng cường; đơn vị đoàn kết, ổn định. Đó là một trong những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy nhà máy trong xây dựng đơn vị đáp ứng những đòi hỏi đặt ra của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển rất mạnh mẽ, với sự xuất hiện của công nghệ cao, máy móc thông minh, trí tuệ nhân tạo... tác động trực tiếp đến ngành CNQP. Trong khi những năm gần đây, có thời điểm nhà máy gặp khó khăn, thách thức nhất định như: Nhiệm vụ sản xuất quốc phòng không ổn định, các yếu tố bảo đảm cho sản xuất có lúc thiếu đồng bộ; sản xuất kinh tế trong điều kiện thị trường có nhiều biến động về giá cả vật tư, nhiên liệu và tác động của thời tiết... Đảng ủy, chỉ huy nhà máy xác định, phải tận dụng cơ hội từ cuộc cách mạng 4.0, đổi mới phương thức SXKD theo hướng phát huy truyền thống ngành quân giới, lợi thế sẵn có của nhà máy, nâng cao chất lượng sản phẩm. Từ đó nhà máy tập trung tiến hành đồng bộ các nội dung, biện pháp đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, CNV về những tác động tích cực của Cách mạng công nghiệp 4.0 và những khó khăn đặt ra đối với ngành CNQP nói chung và nhà máy nói riêng. Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy nhà máy đến các cấp ủy đảng trực thuộc đều xác định rõ chỉ tiêu, biện pháp xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới đáp ứng mục tiêu hiện đại hóa vũ khí, trang bị quân sự cho LLVT; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào SXKD.

Thực hiện chủ trương trên, nhà máy tập trung quan tâm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, CNV hiểu biết sâu sắc về những tiến bộ của khoa học, công nghệ mới, vận hành thành thạo các thiết bị sản xuất hiện đại hiện có. Nhà máy chủ động tiếp nhận cán bộ đào tạo ở các trường trong và ngoài quân đội có kiến thức chuyên sâu về CNQP vào làm việc; đồng thời giao nhiệm vụ khoa học, giao đề tài nghiên cứu, tạo điều kiện về phương tiện làm việc, kinh phí nghiên cứu, giúp cán bộ, kỹ sư trẻ phát huy khả năng sở trường, tạo động lực cống hiến. Việc tuyển dụng lao động được nhà máy thực hiện thông qua thi tuyển với những tiêu chí phù hợp.

Để gắn trách nhiệm cá nhân với thực hiện các nội dung, yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ SXKD phù hợp với sự phát triển của Cách mạng công nghiệp 4.0, các xí nghiệp, phân xưởng trong nhà máy tổ chức cho cán bộ, CNV, người lao động đăng ký phấn đấu đạt kết quả tốt trong thực hiện các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”. Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD, nhà máy phát huy tốt vai trò chủ sản phẩm, chủ dự án, đề cao dân chủ ở cơ sở, tạo sự đoàn kết thống nhất trong đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo động lực để Nhà máy Z131 xác định rõ chủ trương phát triển SXKD, hoàn thành tốt các đề tài nghiên cứu chế thử sản phẩm quốc phòng; phát huy tốt năng lực và hiệu quả sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; tích cực tạo thêm các sản phẩm cơ khí, nhựa, tạo chuyển biến tích cực trong sản xuất kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm cho cán bộ, CNV, người lao động. Hoạt động SXKD của nhà máy liên tục phát triển, bảo đảm an toàn trong sản xuất, công tác và an toàn giao thông. Từ năm 2013 đến nay, nhà máy sản xuất và sửa chữa hơn 260.000 sản phẩm quốc phòng bảo đảm chất lượng, an toàn, trong đó có một số sản phẩm vũ khí, khí tài mới, phức tạp, yêu cầu cao. Nhà máy đã triển khai thực hiện hơn 40 đề tài các cấp, trong đó nhiều đề tài hoàn thành tốt. Các xí nghiệp, phân xưởng đã đưa vào áp dụng gần 1.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị, làm lợi hơn 14 tỷ đồng; thu nhập của người lao động giữ ổn định và được cải thiện. Nhà máy được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì (năm 2015) và nhiều Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, Tổng cục CNQP.

QUANG THẮNG