TRƯNG BÀY TRIỂN LÃM “THÀNH TỰU SẢN XUẤT, XÂY DỰNG KINH TẾ, KẾT HỢP CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG, AN NINH CỦA CÁC ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP QUÂN ĐỘI” CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUÂN ĐỘI LẦN THỨ XI

        Gian trưng bày Triển lãm “Thành tựu sản xuất, xây dựng kinh tế, kết hợp củng cố quốc phòng, an ninh của các đơn vị, doanh nghiệp Quân đội” là một trong những nội dung chính thuộc Triển lãm chung do Bộ Quốc phòng tổ chức chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Triển lãm diễn ra từ ngày 27-30/9/2020 tại Hội trường Bộ Quốc phòng.
        Gian trưng bày “Thành tựu sản xuất, xây dựng kinh tế, kết hợp củng cố quốc phòng, an ninh của các đơn vị, doanh nghiệp Quân đội” do Cục Kinh tế/BQP chủ trì, phối hợp với BTL 86, Viện Khoa học và Công nghệ quân sư, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội trưng bày giới thiệu những hình ảnh, đề tài, sản phẩm tiêu biểu, phản ánh toàn diện, sâu sắc những kết quả, thành tựu trong lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng đối với nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của Quân đội, góp phần quan trọng thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời thể hiện quyết tâm xây dựng Đảng bộ Quân đội trong giai đoạn mới luôn vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao...
        Gian trưng bày Triển lãm “Thành tựu sản xuất, xây dựng kinh tế, kết hợp củng cố quốc phòng, an ninh của các đơn vị, doanh nghiệp Quân đội” " còn được giới thiệu trên không gian mạng TSLqs tại địa chỉ: ckt.bqp/trienlam/