Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

11/06/2024, 15:33

Báo cáo Tổng kết nêu rõ: Luật Sĩ quan năm 1999 được thông qua tại Kỳ họp thứ Sáu (Quốc hội khóa X), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2000. Luật đã qua hai lần tổng kết (năm 2007 và 2013) và được Bộ Quốc phòng báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung hai lần (năm 2008 và 2014). Quá trình thực hiện, Luật Sĩ quan đã tạo cơ sở pháp lý để xây dựng đội ngũ sĩ quan Quân đội vững mạnh, làm nòng cốt xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều hình thức, biện pháp tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ Luật Sĩ quan; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc áp dụng và thực hiện thống nhất; các bộ, ngành, địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về sĩ quan; nhờ đó, đã xây dựng được đội ngũ sĩ quan Quân đội có số lượng theo nhu cầu biên chế, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu khai mạc Hội nghị

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Luật Sĩ quan đã xuất hiện những vấn đề còn vướng mắc, bất cập, như: chức vụ của sĩ quan; tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan; trần quân hàm cấp tướng; thời hạn xét, thăng quân hàm cấp úy; chế độ, chính sách đối với sĩ quan; về sĩ quan dự bị, v.v.
 
Ban Tổ chức Hội nghị nhận được trên 30 tham luận của lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường; trong đó, có 08 tham luận trực tiếp tại Hội nghị. Nội dung các tham luận và ý kiến phát biểu thảo luận đều bày tỏ sự thống nhất cao với Báo cáo Tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan; khẳng định rõ hơn những ưu điểm, kết quả tiêu biểu của toàn quân trong thực hiện Luật Sĩ quan. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị một số giải pháp và thống nhất khẳng định sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Sĩ quan hiện hành và một số văn bản quy phạm pháp luật, như: nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Quốc phòng,... nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập hiện nay.
 
Phát biểu Kết luận Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, nhấn mạnh: trong những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, nghiêm túc Luật Sĩ quan và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành, tạo cơ sở pháp lý để xây dựng đội ngũ sĩ quan Quân đội đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu, thời gian tới, phát huy kết quả và những kinh nghiệm rút ra sau 10 năm thực hiện Luật Sĩ quan, toàn quân tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt hơn nữa. Đặc biệt, trước yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến thẳng lên hiện đại, các cơ quan, đơn vị cần quán triệt, nắm vững quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ sĩ quan; phối hợp với các bộ, ngành Trung ương sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, tham mưu, trình Quốc hội thông qua Luật (sửa đổi, bổ sung) một số điều của Luật Sĩ quan hiện hành trong kỳ họp tới (Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XV), nhằm cơ bản khắc phục những vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện Luật. Đồng thời, xây dựng, tham mưu ban hành đồng bộ hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành để ngay sau khi ban hành, Luật Sĩ quan sẽ sớm được triển khai thực hiện trong thực tiễn.
 
Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định và trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 59 tập thể, 62 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Sĩ quan (từ năm 1999 đến năm 2024), góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc./.

ĐÌNH BẰNG/Tạp chí QPTD