Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính trong Quân đội

05/02/2024, 18:33

Tổng cục Chính trị vừa có hướng dẫn gửi các cơ quan, đơn vị về công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) trong Bộ Quốc phòng năm 2024.

Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính luôn được Văn phòng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đẩy mạnh triển khai thực hiện. Ảnh: QDND

Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào: Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về CCHC; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, nhất là người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC; tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu cũng như tác động của CCHC đến thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới; việc hoàn thiện cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số trong Bộ Quốc phòng; kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính...
 
Để nâng cao nhận thức, đồng thời tăng cường sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động toàn quân về CCHC, Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về CCHC trên mạng thông tin quân sự, internet; chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng, đăng phát các phóng sự, video clip, chuyên trang, chuyên mục về CCHC; kịp thời biên soạn, phát hành các ấn phẩm thông tin; tờ gấp, pa nô, áp phích liên quan đến CCHC phù hợp với yêu cầu, nội dung, đối tượng tuyên truyền. Chú trọng lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; các hình thức sân khấu hóa; thi tìm hiểu pháp luật. Ngoài ra, cần nghiên cứu đưa những nội dung liên quan đến CCHC trong Bộ Quốc phòng vào chương trình giảng dạy trong các nhà trường Quân đội.

HỒNG SÁNG/QĐND Online