Nhìn lại hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế toàn quân năm 2022 và những định hướng năm 2023

25/03/2023, 11:45

Quân đội ta là quân đội cách mạng “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân phục vụ. Chức năng cơ bản đó của Quân đội nhân dân Việt Nam được xác lập quy định ngay từ ngày đầu thành lập và được khẳng định, phát huy trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu, trưởng thành 78 năm qua. Bởi vậy, dù ở bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ thành quả cách mạng, Quân đội luôn chủ động, tích cực tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế (LĐSX, XDKT) bằng các hình thức, biện pháp phù hợp, đúng định hướng của Đảng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bốc xếp, vận chuyển hàng hóa tại Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn.

Kết quả hoạt động LĐSX, XDKT trong năm 2022
 
Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) 5 năm 2021 - 2025. Tình hình an ninh, chính trị thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phúc tạp. Những hệ lụy của đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động tiêu cực tới mọi mặt đời sống xã hội. Các thế lực thù địch đẩy mạnh chống phá trên các lĩnh vực… Trong tình hình đó, toàn quân đã quán triệt và thực hiện tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương (QUTW), Bộ Quốc phòng (BQP); đẩy mạnh hoạt động LĐSX, XDKT và đạt được nhiều kết quả quan trọng.
 
Thứ nhất: QUTW, BQP đã chỉ đạo thực hiện tốt việc bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, quy chế, chính sách liên quan đến hoạt động LĐSX, XDKT của Quân đội, đảm bảo phù hợp với chủ trương phát triển KT - XH và tăng cường quốc phòng, an ninh (QP, AN) trong giai đoạn mới theo Kết luận số 57-KL/TW ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị và Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ. Ban hành 03 Kế hoạch của QUTW thực hiện các Nghị quyết: Số 820-NQ/QUTW ngày 17/12/2021 của QUTW về lãnh đạo nhiệm vụ tham gia LĐSX, XDKT đến năm 2030; Số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030; Số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể của Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII; sơ kết thực hiện Nghị quyết số 425-NQ/QUTW ngày 18/5/2017 về sắp xếp, cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội (DNQĐ) đến năm 2020 và những năm tiếp theo; xây dựng Quy chế của QUTW lãnh đạo nhiệm vụ LĐSX, XDKT của Quân đội. Tham gia xây dựng, báo cáo Quốc hội sửa đổi 03 Luật , kèm theo 03 Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật; ban hành 03 Thông tư . Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ các Đề án . Triển khai thực hiện 01 Đề tài cấp Bộ về nâng cao hiệu quả hoạt động của các Đoàn KTQP. Tổ chức tập huấn cho 300 lượt cán bộ ngành kinh tế.
 
Thứ hai: Đã tham mưu cho QUTW, BQP chỉ đạo các đơn vị, Đoàn KTQP thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong triển khai xây dựng các Khu KTQP theo đúng mục tiêu của Chính phủ và BQP. Điều chỉnh quy hoạch chi tiết các Khu KTQP trên đất liền và hướng dẫn cho các đơn vị triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành theo tiến độ các dự án đầu tư công năm 2022. Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 - 2025 trong Bộ Quốc phòng; tập trung thực hiện Tiểu dự án 3/Dự án 3 về Phát triển KT - XH đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, chương trình Giảm nghèo bền vững và Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 bảo đảm đúng tiến độ, hiệu quả. Triển khai dự án Tăng cường Trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) đến công tác tại các Khu KTQP đợt I giai đoạn 2021 - 2030. Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 về bố trí ổn định dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025;  Số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 về tiếp tục chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025. 
 
Thứ ba: Tiếp tục tham mưu cho QUTW, BQP lãnh đạo thực hiện quyết liệt việc cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các DNQĐ. Hoàn thành đề án Sắp xếp lại DNQĐ giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện cơ cấu lại các Tập đoàn, Tổng công ty trong Quân đội theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với các DNNN và phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp trong Quân đội. Các DNQĐ tiếp tục duy trì tốt năng lực SXKD, thu nhập của người lao động . Thực hiện xử lý và đề xuất việc quản lý đối với các công ty cổ phần vốn nhà nước dưới 50% vốn điều lệ hiện BQP được giao nhiệm vụ quản lý. 
 
Thứ tư: Tích cực triển khai thực hiện Kết luận số 59-KL/TW ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội và Nghị định số 26/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ, chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng; hướng dẫn các đơn vị, DNQĐ rà soát, hoàn thiện lại các phương án sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động LĐSX, XDKT. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp toàn quân tổng kết thực hiện Nghị quyết số 132/2020/QH14, Nghị định số 26/2021/NĐ-CP về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động LĐSX, XDKT đạt được kết quả bước đầu. Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Ủy ban của Quốc hội báo cáo Quốc hội bổ sung vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 
 
Thứ năm: Báo cáo Thủ tướng Chính phủ cơ chế giải quyết vướng mắc, khó khăn, khắc phục tồn tại của các đơn vị, DNQĐ trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài (ĐTRNN); điều chỉnh Kế hoạch ĐTRNN của các DNQĐ giai đoạn 2021 - 2025. Xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư đến năm 2023; tổ chức kiểm tra, rà soát 18 dự án đầu tư tại Lào, Cămpuchia của các DNQĐ. Kết quả đầu tư ra nước ngoài năm 2022 đạt tương đối tốt . Tổ chức 03 Hội chợ - Triển lãm với 200 gian hàng trên không gian mạng và 100 gian hàng trên thực địa tại Viêng Chăn/Lào thuộc chương trình xúc tiến thương mại (XTTM) năm 2022; tham gia Tổ chức thành công Triển lãm quốc phòng quốc tế năm 2022; tăng cường phối hợp, triển khai Đề án tuyên truyền về hoạt động LĐSX, XDKT kết hợp với củng cố QP, AN trên các phương tiện truyền thông. 
 
Định hướng hoạt động LĐSX, XDKT trong năm 2023
 
Năm 2023, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp; cạnh tranh chiến lược, xung đột thương mại giữa các nước lớn diễn ra gay gắt; kinh tế thế giới và trong nước chưa phục hồi hoàn toàn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, xung đột Nga - Ucraine; Biển Đông vẫn tiềm ẩn nhiều bất trắc, khó lường; các thế lực thù địch đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, QUTW, BQP về kết hợp kinh tế với quốc phòng, toàn quân thực hiện nhiệm vụ tham gia LĐSX, XDKT tập trung vào những vấn đề sau:
 
- Tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đảng hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết 820-NQ/QUTW ngày 17/12/2021 của QUTW lãnh đạo nhiệm vụ tham gia LĐSX, XDKT của Quân đội đến năm 2030; Kết luận của BCT, QUTW về nhiệm vụ sắp xếp lại DNQĐ, xử lý vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và Quân đội về hoạt động LĐSX, XDKT kết hợp với quốc phòng. Tập trung xây dựng và triển khai thực hiện: các chương trình, dự án theo Đề án Kết hợp kinh tế với QP, AN trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; Đề án Quân đội tham gia LĐSX, XDKT trong tình hình mới; chương trình theo Đề án tuyên truyền kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN và 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân theo kế hoạch của Nhà nước và Bộ Quốc phòng; đôn đốc thực hiện các đề án phát triển KT - XH khác đã được phê duyệt, gắn với xây dựng và phát triển các Khu KTQP; xây dựng mô hình hoạt động của Đoàn KTQP theo Đề tài Nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn KTQP đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Quân đội đến năm 2030; làm tốt công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng công tác và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ LĐSX, XDKT.
 
- Tham mưu đề xuất chủ trương lập hợp phần quy hoạch các Khu KTQP chuẩn bị tích hợp vào quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và thực hiện quy hoạch xây dựng các Khu KTQP đến năm 2025 đã được phê duyệt. Triển khai xây dựng  các Khu KTQP đi vào chiều sâu, có tính đột phá và đạt hiệu quả hơn. Hướng dẫn các đơn vị, Đoàn KTQP thực hiện nghiêm các nội dung tại Thông tư số 178/2021/TT-BQP ngày 30/12/2021 của BQP về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 22/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ; triển khai kế hoạch đầu tư công nguồn vốn năm 2023 và trung hạn 2021 - 2025. Triển khai quyết liệt các chương trình MTQG ; tổ chức kiểm tra, giám sát địa phương theo sự phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương. Gắn chặt xây dựng Khu KTQP với việc triển khai các chương trình lồng ghép  theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; giúp nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giữ vững ổn định chính trị và an ninh trật tự, củng cố QP, AN trên tuyến biên giới, biển, đảo. Triển khai sơ kết 01 năm thực hiện dự án Tăng cường TTTTN đến công tác tại các Khu KTQP giai đoạn 2022 - 2023.
 
- Triển khai thực hiện Đề án Sắp xếp lại DNQĐ giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện chức năng của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với các DNNN và phần vốn nhà nước đầu tư vào DNQĐ. Phê duyệt Chiến lược, kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm (2021 - 2025) của các DNQĐ. 
 
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình triển khai thực hiện các phương án sử dụng đất quốc phòng vào hoạt động LĐSX, XDKT; quản lý chặt chẽ và xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện tại các cơ quan, đơn vị. Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi Luật Đất đai và hướng dẫn thi hành các nội dung liên quan đến đất quốc phòng. Quyết liệt triển khai thực hiện thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động LĐSX, XDKT theo Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17/11/2020, Nghị định số 26/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021, Thông tư số 58/2021/TT-BQP ngày 07/6/2021. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các phương án sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất, tại các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn. 
 
- Triển khai chỉ thị của BQP và Chương trình hợp tác của Chính phủ về xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào ổn định, hòa bình và phát triển. Giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các DNQĐ. Xây dựng, trình Bộ Công thương 03 chương trình XTTM quốc gia của BQP triển khai năm 2024. Nâng cao hiệu quả hoạt động hội nhập quốc tế gắn với nhiệm vụ QP, AN bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
 
Những giải pháp chủ yếu
 
Để tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham gia LĐSX, XDKT; góp phần phát triển KT - XH đất nước và gia tăng nguồn lực của Quân đội, cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau: 
 
Một là, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về chức năng, nhiệm vụ tham gia LĐSX, XDKT của Quân đội. Thông qua đó nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tinh thần vượt khó vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và người lao động trong toàn quân cũng như các tầng lớp nhân dân; để mọi người hiểu rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ tham gia LĐSX, XDKT của Quân đội. Cần tập trung tuyên truyền, giáo dục về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Quân đội trong thực hiện chức năng tham gia LĐSX, XDKT; chủ trương, đường lối kết hợp kinh tế với quốc phòng của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Làm cho các đơn vị quân đội nhận thấy chức năng, nhiệm vụ của mình không chỉ thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, mà còn phải lao động sản xuất, góp phần tăng cường tiềm lực cho quốc phòng, đóng góp cho ngân sách Nhà nước, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và phục vụ các hoạt động an sinh xã hội, chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội. Công tác tuyên truyền, giáo dục cần được tiến hành thường xuyên, với các biện pháp, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tiễn. Kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch về chức năng, nhiệm vụ LĐSX, XDKT của quân đội nhằm hạ thấp uy tín của quân đội, chia rẽ quân đội với nhân dân, làm phai mờ bản chất cách mạng của quân đội.
 
Hai là, xác định phương thức tiến hành phù hợp đối với việc quân đội tham gia LĐSX, XDKT. Các đơn vị, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần xác định rõ phải luôn đồng thời thực hiện tốt cả ba chức năng: “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”. Trong đó, cần xác định chức năng “Đội quân chiến đấu” là quan trọng nhất, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng không để việc lao động sản xuất ảnh hưởng tiêu cực tới năng lực chiến đấu của quân đội. Thời bình là đơn vị lao động sản xuất, nhưng khi tình hình QP, AN có những diễn biến phức tạp, đất nước có thể phải ban bố tình trạng chiến tranh, lực lượng này sẽ chuyển thành các đơn vị chiến đấu. Nguồn lực quân đội lao động sản xuất lúc này sẽ tập trung hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng, bảo đảm mọi yêu cầu về khoa học - kỹ thuật cho quân sự. Các đơn vị quân đội, đặc biệt là các DNQĐ phải là lực lượng đi tiên phong trong gánh vác những nhiệm vụ khó khăn về KT - XH, QP, AN ở những vùng biên cương, hải đảo, địa bàn chiến lược... 
 
Ba là, kết hợp chặt chẽ và phát huy tốt vai trò của các loại hình sản xuất chủ yếu trong quân đội, đẩy mạnh quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong đó, cần tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Khu KTQP và Đoàn KTQP theo quy hoạch tổng thể xây dựng và phát triển các Khu KTQP đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ưu tiên xây dựng các Khu KTQP trên hướng biển, đảo. Tiến hành tổ chức lại mô hình sản xuất tại các Khu KTQP. Xây dựng các Khu KTQP thực sự trở thành những điểm sáng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, QP, AN trên các địa bàn chiến lược, xung yếu, biên giới, biển đảo, vùng sâu, vùng xa; có vai trò quan trọng trong phòng thủ bảo vệ biên giới đất nước khi có tình huống. 
 
Bốn là, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, giữ vững thương hiệu của DNQĐ, đồng thời, khắc phục triệt để những hạn chế, thiếu sót của các DNQĐ trong thời gian qua, bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu của hội nhập và phát triển. Tiếp tục phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng, thực sự trở thành một mũi nhọn của công nghiệp quốc gia; nghiên cứu sản xuất vũ khí công nghệ cao; tăng cường tiềm lực, tận dụng và đẩy mạnh phát triển liên kết công nghiệp quốc phòng, an ninh và công nghiệp dân sinh. Động viên, khuyến khích các đơn vị thường trực, đơn vị sự nghiệp công lập phát huy thế mạnh, tận dụng năng lực dôi dư, thời gian nhàn rỗi để tổ chức lao động sản xuất phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị; nhằm cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và người lao động, tăng nguồn thu để tái đầu tư cơ sở thiết bị; góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng cho quân đội và đất nước.
 
Năm là, cần đổi mới tư duy phát triển, ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo đà bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của đơn vị, doanh nghiệp. Hiện nay khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn biến rất nhanh, đột phá, tác động sâu rộng và đa chiều trên phạm vi toàn cầu và ngày càng trở thành nhân tố quyết định đối với năng lực cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp. Các đơn vị, doanh nghiệp cần nhận thức rõ đây là động lực quan trọng để phát triển. Qua đó để tích cực thực hiện chuyển đổi số, tăng cường phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ; nâng cao năng lực làm chủ công nghệ; tận dụng thời cơ, chuyển hướng và tổ chức lại các hoạt động doanh nghiệp để tạo đà bứt phá… Cùng đó là đổi mới tư duy và hành động, chủ động nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội; tích cực hội nhập, đa dạng hoá thị trường; nâng cao khả năng thích ứng và chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế… Chú trọng công tác đào tạo lại, đào tạo thường xuyên lực lượng lao động; hình thành đội ngũ lao động lành nghề, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; gắn kết chặt chẽ, toàn diện giữa phát triển nguồn nhân lực với phát triển, ứng dụng khoa học.
 
Sáu là, mở rộng hoạt động kinh tế đối ngoại, gắn với nâng cao khả năng độc lập tự chủ của các đơn vị, DNQĐ; tích cực, chủ động tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại, nắm bắt các cơ hội thị trường và xu hướng chuyển dịch đầu tư, sản xuất trong khu vực, toàn cầu; chủ động tham gia vào các liên kết kinh tế, chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị mà các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mang lại; mở rộng và đa dạng hoá thị trường xuất, nhập khẩu, để duy trì và phát triển năng lực sản xuất, dịch vụ; tăng cường giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ tới các tổ chức, nhà đầu tư để tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư và phát triển, đẩy nhanh quá trình hội nhập. Tích cực xúc tiến xây dựng các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ lưỡng dụng. Chú trọng các dự án đầu tư sang các địa bàn có mối quan hệ chiến lược với Việt Nam. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đa dạng hoá đối tác, lựa chọn đối tác chiến lược là các quốc gia có nền khoa học, công nghệ tiên tiến; gắn kết chặt chẽ giữa hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ với hợp tác kinh tế quốc tế. Mở rộng khả năng liên doanh, liên kết giữa các DNQĐ với các doanh nghiệp khác (nhất là các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vào Việt Nam), các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước để phát huy được các nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh, hội nhập. Không ngừng đổi mới phương thức, nội dung triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại; nâng cao chất lượng hoạt động hội chợ triển lãm, lồng ghép  các nội dung giới thiệu thành tựu tiêu biểu của quân đội đã đạt được trong lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, củng cố QP, AN để tuyên tuyền sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
 
٭    ٭
٭
 
Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, các đơn vị, DNQĐ cần nắm vững quan điểm, phương hướng, mục tiêu đã xác định, phát huy những kinh nghiệm, kết quả đạt được, tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia LĐSX, XDKT; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển KT - XH của đất nước trong tình hình mới.
 
THIẾU TƯỚNG, TS. TRẦN ĐÌNH THĂNG
Cục trưởng Cục Kinh tế/BQP
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp quân đội