Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh

20/12/2023, 23:56

Sáng 19-12, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” đã chính thức khai mạc. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, chủ đề và nội dung của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 gồm những vấn đề rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành Ngoại giao từ nay đến hết nhiệm kỳ khóa XIII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: PHÚ SƠN

Củng cố vững chắc hơn đối ngoại rộng mở
 
Trong báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nêu rõ: Nhìn lại từ sau Đại hội XIII của Đảng và Hội nghị Đối ngoại toàn quốc đến nay, tình hình thế giới và khu vực đã trải qua những biến động lớn, bên cạnh cơ hội, thuận lợi, có nhiều diễn biến mới, phức tạp hơn so với dự báo, nhiều khó khăn, thách thức mới xuất hiện và gay gắt hơn…
 
Trong bối cảnh đó, công tác đối ngoại và ngoại giao đã bám sát đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc, đồng thời phát huy mạnh mẽ bản sắc “ngoại giao cây tre Việt Nam”. Như đồng chí Tổng Bí thư đã đánh giá khái quát tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 khóa XIII vừa qua, “các hoạt động đối ngoại diễn ra sôi động, liên tục và là điểm sáng nổi bật” trong thành tựu chung của đất nước. Cụ thể là: 
 
Các hoạt động đối ngoại, nhất là đối ngoại cấp cao, diễn ra rộng khắp các châu lục và tại nhiều diễn đàn, cơ chế đa phương quan trọng, nhờ đó củng cố vững chắc hơn cục diện đối ngoại rộng mở, thuận lợi cho giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế đất nước. Từ sau Hội nghị Đối ngoại toàn quốc đến nay, ngành ngoại giao cùng các ngành, các cấp đã tổ chức thành công 45 chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tới các nước láng giềng, các đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống và gần 50 chuyến thăm của lãnh đạo các nước đến Việt Nam, trong đó có những chuyến thăm lịch sử như chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden,... đã tạo nên bước phát triển mới về chất trong cục diện đối ngoại và hội nhập quốc tế của nước ta. Cùng với đó, khuôn khổ quan hệ với nhiều đối tác quan trọng được nâng lên tầm cao mới, tin cậy chính trị với nhiều nước được củng cố vững chắc, hợp tác ngày càng mở rộng, thực chất và hiệu quả.
 
Nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam
 
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, trước những biến động phức tạp của tình hình quốc tế, đối ngoại cùng quốc phòng, an ninh và các ngành, các cấp đã xử lý đúng đắn quan hệ với các đối tác trên cơ sở kiên định nguyên tắc, linh hoạt trong sách lược và ứng xử, kiên trì thúc đẩy đối thoại, nhờ đó đã bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời đạt được những kết quả quan trọng về phân định, giải quyết một số vấn đề biên giới lãnh thổ. 
 

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHÚ SƠN
 
Đối ngoại và ngoại giao đã phát huy vai trò tiên phong trong huy động các nguồn lực bên ngoài, đóng góp quan trọng vào kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Các hoạt động ngoại giao kinh tế đã mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế với nhiều đối tác, góp phần bảo đảm kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh xuất nhập khẩu, thu hút nhiều nguồn lực mới, bao gồm cả FDI, ODA, khoa học công nghệ, đưa Việt Nam vào nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới và 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài. 
 
Ngoại giao văn hóa, thông tin tuyên truyền đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân được triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới, sáng tạo và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, 60 di sản, địa danh, danh nhân… của Việt Nam được UNESCO công nhận, trong đó riêng 3 năm qua có thêm 13 danh hiệu được UNESCO công nhận. Chúng ta đã tích cực, kịp thời chăm lo cho cộng đồng kiều bào ta ở nước ngoài, bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, doanh nghiệp Việt Nam, đưa hàng nghìn công dân về nước an toàn từ các nước có xung đột, thiên tai… 
 
Công tác nghiên cứu, tham mưu và dự báo chiến lược về đối ngoại đã đạt nhiều tiến bộ. Ngành ngoại giao cùng các ngành, các cấp đã kịp thời tham mưu cho Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, xử lý nhiều vấn đề đối ngoại trước những biến động nhanh, phức tạp của tình hình quốc tế, cũng như ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị để cụ thể hóa đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng thành các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và biện pháp triển khai trước mắt và lâu dài. 
 
Công tác xây dựng và phát triển ngành ngoại giao theo hướng toàn diện, hiện đại đạt nhiều kết quả tích cực. Tổ chức bộ máy được sắp xếp, kiện toàn tinh gọn, hiệu quả hơn. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống được tăng cường; phong cách, lề lối làm việc từng bước được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, phẩm chất, năng lực và trình độ cán bộ ngoại giao được rèn luyện ngày càng trưởng thành hơn…
 
Nhận diện đúng tác động, thời cơ, thách thức trong tình hình mới
 
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 sẽ tập trung thảo luận một số vấn đề. Một là về đánh giá và dự báo tình hình quốc tế. Hội nghị sẽ thảo luận, làm rõ các chuyển động mang tính bước ngoặt, các xu hướng và đặc điểm của cục diện thế giới mới; nhìn nhận thấu đáo các vấn đề cơ bản của quan hệ quốc tế hiện đại; từ đó, nhận diện đúng tác động, thời cơ cũng như thách thức đối với đất nước ta trong tình hình mới.
 
Hai là về công tác: Hội nghị sẽ thảo luận, đề ra nhiệm vụ trọng tâm, biện pháp đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách nghĩ, cách làm nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động ngoại giao song phương và đa phương, ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân.
 
Đặc biệt, Hội nghị sẽ thảo luận kỹ lưỡng việc tổ chức triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn về đối ngoại mà Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa XIII, nhất là các chủ trương, định hướng về phát triển quan hệ với các đối tác quan trọng, cụ thể hóa các khuôn khổ quan hệ mới thành các nhiệm vụ, chương trình, đề án cụ thể. 
 
Bên cạnh đó, Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận sâu rộng các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng và phát triển nền ngoại giao vững mạnh toàn diện, hiện đại. Trong đó, trọng tâm là các biện pháp tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; gìn giữ và phát huy bản sắc ngoại giao Việt Nam…
 
Đặc biệt, Hội nghị sẽ lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước để thảo luận, đề ra các chương trình, đề án, biện pháp triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả công tác đối ngoại và xây dựng, phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”. 
 
“Kết quả của Hội nghị không chỉ định hướng cho công tác của ngành ngoại giao trong 2-3 năm tới, mà còn là một bước chuẩn bị cho tổng kết 40 năm triển khai đường lối đối ngoại của thời kỳ đổi mới và xây dựng nội dung đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIV”, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

PHƯƠNG LINH - HÀ PHƯƠNG/QĐND Online