Cục Kinh tế/BQP tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp Cơ sở Đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng “Nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn KTQP đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”

27/02/2023, 08:23

Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu tổng thể Đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng “Nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn KTQP đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới” do Thiếu tướng, TS. Trần Đình Thăng - Cục trưởng Cục Kinh tế/BQP làm Chủ nhiệm đề tài, Cục Kinh tế/BQP đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp Cơ sở vào chiều ngày 24/02/2023. Hội đồng khoa học cấp Cơ sở gồm 09 thành viên, là các Nhà khoa học đã và đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong quân đội; đồng chí Trung tướng, PGS, TS. Nguyễn Văn Sơn - Nguyên Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá đề tài do Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng chủ trì

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng khoa học đã thống nhất đánh giá: Việc nghiên cứu các nội dung, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn KTQP là rất cần thiết để nâng cao hiệu quả xây dựng, phát triển các Khu KTQP trong thời gian tới; góp phần phát triển KT - XH các vùng dự án, cải thiện và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, từ đó xây dựng thế trận QP, AN ngày càng vững chắc trên các địa bàn trọng điểm, chiến lược ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo. Các nội dung, giải pháp mà Đề tài đề xuất đã bám sát tình hình thực tiễn, có tính khả thi, khắc phục trực tiếp những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của các Đoàn KTQP thời gian vừa qua. 
 

Thiếu tướng, TS. Trần Đình Thăng - Chủ nhiệm đề tài phát biểu tại buổi bảo vệ.

 
Hội đồng khoa học cũng đóng góp nhiều ý kiến quý báu để Ban Đề tài tiếp tục hoàn chỉnh cả về nội dung và hình thức, góp phần nâng cao chất lượng của Đề tài và bỏ phiếu đánh giá tán thành 100% đề nghị đưa Đề tài ra nghiệm thu ở cấp Bộ Quốc phòng.

THÀNH CÔNG/Cục Kinh tế/BQP