Lai Châu tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

26/02/2023, 17:18

Sáng 24/2, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” dự và chỉ đạo hội nghị. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ và Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng đồng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2; đại biểu lãnh đạo một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Quân khu 2, Bộ đội Biên phòng và tỉnh Lai Châu.
 
 
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lai Châu đã đạt được trong thực hiện nghị quyết thời gian qua; đồng thời yêu cầu, tỉnh Lai Châu tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục cụ thể hóa chương trình, kế hoạch, gắn với từng lĩnh vực, theo chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành, từng địa phương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện nghị quyết, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
 

Đại tướng Phan Văn Giang trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị.

 Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu tỉnh Lai Châu tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng “thế trận lòng dân”, tập hợp sức mạnh, phát huy chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo, xóa đói giảm nghèo, có giải pháp thiết thực cải thiện đời sống nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
 

Đại tướng Phan Văn Giang và các đồng chí chủ trì hội nghị.

 Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý, tỉnh Lai Châu tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa; xây dựng con người Lai Châu đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững; phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; coi trọng giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước; phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước, truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc.
  

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đánh giá, 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, trong đó có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là, tỉnh Lai Châu đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, an ninh; chủ động làm tốt công tác nghiên cứu chiến lược, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.
 

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.
 
Cùng với đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được Tỉnh ủy đặc biệt chú trọng; thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của trên gắn với các quy định về nêu gương; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên từng địa bàn, nhất là ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa; chú trọng bảo tồn, khôi phục các lễ hội truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của từng dân tộc, lồng ghép với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với phát triển du lịch; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được thỏa mãn nhu cầu văn hóa, tín ngưỡng, góp phần bảo tồn những nét văn hóa đặc sắc và thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết các dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về mọi mặt; chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng SSCĐ của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng lên; chú trọng xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm hoàn thành chỉ tiêu được giao.

MẠNH HÙNG/bqp.vn