Sửa vốn điều lệ của Ngân hàng MB

13/10/2022, 14:00

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có quyết định sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB).

Sửa vốn điều lệ của Ngân hàng MB

Theo đó, Thống đốc NHNN quyết định sửa đổi Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 100/GP-NHNN ngày 16/10/2018 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng MB thành: Vốn điều lệ của Ngân hàng MB là 45.339.861.330.000 đồng.
 
Ngân hàng MB có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan đối với nội dung được sửa đổi trên.
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 100/GP-NHNN ngày 16/10/2018 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng MB. Quyết định số 1319/QĐ-NHNN ngày 10/8/2021 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng MB hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.