Bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng

30/11/2022, 16:00

Ngày 28/11/2022, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 4996/QĐ-BQP ban hành Bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng.

Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng.
 
Các cơ quan, đơn vị tải Bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng từ Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng địa chỉ http://dichvucong.mod.gov.vn hoặc Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng http://mod.gov.vn.
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (thông tin chi tiết xem tại đây).

QUANG SƠN/BQP.VN