Kinh tế quân đội

    Chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội lao động, sản xuất, xây dựng kinh tế, Ngày truyền thống Cục Kinh tế/BQP (23/8/1956 - 23/8/2021) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng 3

Quán triệt thực hiện nghiêm quy định về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ những vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất Quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế

07/07/2021, 11:13

Để xử lý các vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế (SX, XDKT), Quốc hội, Chính phủ và Bộ Quốc phòng đã ban hành các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thực hiện thí điểm để xử lý vấn đề này. Đây là cơ sở pháp lý, căn cứ quan trọng để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quân đội áp dụng trong thực tiễn, góp phần khai thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ngăn chặn có hiệu quả các sai phạm, tiêu cực, thất thoát, lãng phí…; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng, đảm bảo luôn chủ động sẵn sàng khi có tình huống xảy ra và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.   

Ảnh minh họa.

Đóng góp hiệu quả cho phát triển kinh tế đất nước từ nguồn lực được giao
 
Quân đội nhân dân Việt Nam được Đảng và Bác Hồ xác định "Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất". Cùng với xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng chiến đấu để giữ gìn hòa bình, bảo vệ đất nước, bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, Quân đội ta còn tích cực tham gia lao động sản xuất, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế đất nước.
 
Để tạo điều kiện cho Quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ lao động SX, XDKT gắn với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Đảng, Chính phủ luôn quan tâm đầu tư và tạo điều kiện về nguồn lực đất đai để Bộ Quốc phòng thực hiện tốt chức năng đã được Đảng và Bác Hồ xác định. Điều này cũng được cụ thể hóa trong các quy định tại Luật Đất đai và một số văn bản của Chính phủ; nhờ đó đã thiết lập được các cơ chế phù hợp và bảo đảm về mặt pháp lý giúp Quân đội sử dụng nguồn lực đất đai một cách có hiệu quả, thông qua hoạt động lao động SX, XDKT.
 
Từ nguồn lực được giao, các đơn vị, doanh nghiệp quân đội đã thực hiện tốt việc lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng, tích cực tăng gia sản xuất ngay cả ở những nơi đóng quân trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt như biên giới, hải đảo... Vừa là lực lượng tại chỗ giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng, vừa tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc... Cùng với đó, các doanh nghiệp quân đội trong thời bình đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo hướng kết hợp, lưỡng dụng, tránh lãng phí nguồn lực, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động, tăng nguồn thu để đóng góp cho ngân sách nhà nước, từng bước đảm bảo vũ khí, trang thiết bị cho lực lượng vũ trang, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
 
Các chính sách thí điểm ban hành để tháo gỡ những vướng mắc, bất cập
 
Do tính lịch sử, kế thừa, gắn liền với quá trình xây dựng, phát triển quân đội qua các thời kỳ, hiện nay các đơn vị, doanh nghiệp quân đội vẫn đang triển khai hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng từ nguồn lực được giao, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, quá trình triển khai nhiệm vụ có giai đoạn hệ thống pháp luật của Nhà nước còn chưa được bổ sung, hoàn thiện kịp thời, tạo ra vướng mắc, bất cập cần tháo gỡ.
 
Triển khai Kết luận số 59-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 82/2019/QH14 của Quốc hội, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các cơ quan Nhà nước trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17/11/2020 về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động SX, XDKT. Để quy định chi tiết Nghị quyết số 132/2020/QH14, ngày 25/3/2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2021/NĐ-CP quy định về chế độ sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động SX, XDKT và việc xử lý đất quốc phòng, an ninh đối với các dự án, hợp đồng thuê đất, hợp đồng liên doanh, liên kết đã thực hiện, đối với doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/3/2021.
 
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ban hành Kết luận số 369-KL/QUTW ngày 03/6/2021, Thông tư số 58/2021/TT-BQP ngày 07/6/2021, Kế hoạch số 1704/KH-BQP ngày 05/6/2021 triển khai quy định thí điểm một số chính sách để quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động SX, XDKT; đồng thời tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện trong toàn quân.
 
Quyết liệt triển khai, thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Quốc phòng 
 
 Các chính sách về quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp hoạt động lao động SX, XDKT được ban hành đã tạo hành lang pháp lý trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng; song đây mới chỉ là chính sách thí điểm trong giai đoạn chưa sửa đổi Luật Đất đai 2013. Thực tiễn thực hiện tốt sẽ là cơ sở quan trọng để Chính phủ tổng kết, đánh giá và đề xuất đưa vào Luật Đất đai sửa đổi trong thời gian tới. Do đó, để triển khai có hiệu quả, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện, quyết liệt các giải pháp với quyết tâm chính trị cao nhất, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:
 
Một là, quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương tại Kết luận số 59-KL/TW, Chỉ thị số 1223-CT/QUTW, Kết luận số 369 -KL/QUTW; thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị quyết số 132/2020/QH14 của Quốc hội, Nghị định số 26/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 58/2021/TT-BQP của Bộ Quốc phòng nhằm triển khai thực hiện thống nhất, toàn diện, hiệu quả các quy định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động SX, XDKT, tạo sự đồng thuận, thống nhất giữa nhận thức và hành động.
 
Hai là, các cơ quan chức năng được Bộ Quốc phòng giao tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất quốc phòng chủ động hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp lập phương án sử dụng đất, phương án xử lý các dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết đã thực hiện, xây dựng phương án đối với các doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn, thẩm định, trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong toàn quân chấp hành đúng chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.
 
Ba là, các đơn vị, doanh nghiệp cần quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, quy định của Quốc hội, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động SX, XDKT. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và chính quyền địa phương hoàn thành việc lập phương án sử dụng đất, phương án xử lý các dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết đã thực hiện, phương án sử dụng đất ở doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Đối với những khu đất quốc phòng không còn nhu cầu sử dụng cho nhiệm vụ quốc phòng, báo cáo Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng, bàn giao cho địa phương quản lý, phối hợp với địa phương bán đấu giá, tạo nguồn thu ngân sách nhà nước để đầu tư nâng cao tiềm lực quốc phòng. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không được tự ý sử dụng đất quốc phòng dưới mọi hình thức để liên doanh, liên kết, cho thuê, thế chấp, góp vốn sai quy định; chịu trách nhiệm trước Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng trong thực hiện đúng quy định của pháp luật. 
 
Bốn là, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát kiên quyết xử lý, chấn chỉnh, khắc phục triệt để những thiếu sót, khuyết điểm để việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng đi vào nền nếp, đúng mục đích, đạt hiệu quả cao; qua đó góp phần khai thác, sử dụng một cách hiệu quả nguồn lực này để vừa đảm bảo yêu cầu phòng thủ quốc gia, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
 
Năm là, quá trình triển khai thực hiện cần đảm bảo đúng thời gian theo Kế hoạch đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt; các cơ quan, đơn vị chủ động đánh giá, tổng kết, sơ kết việc thực hiện thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, kịp thời đề xuất, bổ sung cơ chế, chính sách để đưa vào Luật Đất đai sửa đổi.
 
Tham gia lao động sản xuất là truyền thống tốt đẹp của Quân đội ta. Để tiếp tục phát huy, tạo bước đột phá trong thực hiện chức năng “đội quân lao động sản xuất” đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cán bộ, đảng viên, chiến sĩ thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng nói chung và đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, từng bước đưa công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng đi vào nề nếp, đúng quy định của pháp luật./. 
 
Thiếu tướng, TS. Trần Đình Thăng
Cục trưởng Cục Kinh tế/BQP