Bộ Quốc phòng điều chỉnh danh mục tài sản công mua sắm trong nước theo phương thức tập trung

18/01/2020, 09:05

Ngày 17/01/2020, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 182/QĐ-BQP điều chỉnh danh mục tài sản công mua sắm trong nước theo phương thức tập trung bằng cách thức ký thỏa thuận khung và đơn vị thực hiện ký thỏa thuận khung trong Bộ Quốc phòng.

Ảnh minh họa.

Theo đó, ban hành 19 nhóm danh mục tài sản công mua sắm trong nước theo phương thức tập trung bằng cách thức ký thỏa thuận khung và đơn vị thực hiện ký thỏa thuận khung trong Bộ Quốc phòng tại phụ lục kèm theo Quyết định này, thay thế phụ lục kèm theo Quyết định số 2799/QĐ-BQP ngày 13/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
 
Trong quá trình triển khai thực hiện cần thiết phải bổ sung, điều chỉnh danh mục tài sản công và đơn vị thực hiện ký thỏa thuận khung (tại Quyết định này), giao Cục Tài chính/BQP chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng liên quan báo cáo Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/01/2020 và thực hiện từ năm ngân sách 2020 (thông tin chi tiết xem File đính kèm tại đây).

QUANG SƠN