Nghị định về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước

21/02/2019, 09:20

Ngày 30/01/2019, Chính phủ ký ban hành Nghị định số 10/2019/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước. Theo đó, Chính phủ thống nhất thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước trong việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và quy khác của pháp luật có liên quan.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp được xác định là cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp. Cơ quan này do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ.

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với:
+ Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp do Bộ, UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý và không thuộc đối tượng được chuyển giao về UB quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.
+ Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao về Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp được chuyển giao từ các Bộ, UBND cấp tỉnh theo quy định.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2019 và thay thế cho Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ. Quý bạn đọc có thể tải văn bản này tại đây.
 

HOÀNG HẰNG