Rà soát Đề án tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân

07/10/2022, 19:00

Chiều 5-10, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị rà soát kết quả xây dựng Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (đề án). Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có đại biểu thủ trưởng các tổng cục; các cơ quan chức năng liên quan trực tiếp đến xây dựng, triển khai thực hiện đề án.
 
Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 983/KH-BQP ngày 4-4-2022 của Bộ Quốc phòng về phân công nhiệm vụ xây dựng Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã chỉ đạo xây dựng dự thảo đề án và khái toán kinh phí, lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, cơ quan Trung ương, địa phương. Hội nghị nhằm rà soát, đánh giá toàn diện kết quả xây dựng đề án; qua đó kịp thời hoàn thiện các văn bản báo cáo, giải quyết những vấn đề nảy sinh trước khi báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét, quyết định.
 
Tại hội nghị, đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn báo cáo kết quả xây dựng đề án. Các đại biểu tham dự đã thảo luận, đề xuất, làm rõ tính hiệu quả, phạm vi của từng hoạt động được xác định trong đề án.
 

Thủ trưởng Cục Tuyên huấn báo cáo kết quả xây dựng đề án.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến vào đề án tại hội nghị.

Các đại biểu cơ quan chức năng nghiên cứu Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan soạn thảo và các cơ quan phối hợp đã nỗ lực, chủ động triển khai xây dựng, hoàn thiện đề án bảo đảm tiến độ, chất lượng, đáp ứng được mục đích, yêu cầu đề ra. Các cơ quan chức năng và đại biểu tham dự hội nghị đã phát huy trách nhiệm, nghiên cứu, tham gia ý kiến trực tiếp vào những nội dung của đề án phù hợp với tình hình thực tiễn.
 
Đề án được kết cấu và trình bày hợp lý, bảo đảm rõ việc, rõ trách nhiệm của các cơ quan đơn vị, địa phương chủ trì, cơ quan phối hợp. Nội dung các hoạt động bảo đảm đa dạng, phản ánh toàn diện. Khẳng định sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta qua 80 năm xây dựng QĐND Việt Nam và 35 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, trọng tâm là các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, văn hóa, văn học nghệ thuật, dân vận, chính sách, đền ơn đáp nghĩa, trưng bày, triển lãm, tổ chức Lễ kỷ niệm; là dịp để tuyên truyền, khẳng định và nâng cao vị thế, vai trò của Quân đội, của nền Quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới.
 
Trung tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị Cục Tuyên huấn tổng hợp, tiếp thu tối đa các ý kiến và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện đề án báo cáo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và trình Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo, quyết định.

PHẠM KIÊN (QĐND ONLINE)